Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia
Giai đoạn: 2018-2022

Số kí hiệu Số: 04 /QĐ-THPT TS
Ngày ban hành 08/02/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường Trần Suyền
Người ký Trương Hải Tân

Nội dung

SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
 
 
 
 
Số: 04 /QĐ-THPT TS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh Phúc
 
 
 
 
Phú Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia
Giai đoạn: 2018-2022
 
 
 
 
HIỆU TRƯ­ỞNG TR­ƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
 
           Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên tại cuộc họp ngày 08/02/2018, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của UBND huyện Phú Hòa và điều kiện thực tế của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường THPT Trần Suyền đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018–2022 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tập hợp hồ sơ, phân công cán bộ, viên chức phụ trách và chịu trách nhiệm từng lĩnh vực, tiêu chuẩn, tiêu chí trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                               
 - Như điều 3;
 - Sở GD&ĐT ( B/c);
 - Lưu VT.
 
 
HIỆU TRƯ­ỞNG
    (đã ký)     
Trương Hải Tân 

 
 


DANH SÁCH
Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Giai đoạn: 2018-2022
 (Kèm theo Quyết định số 04 /QĐ-THPT TS ngày 09 tháng 02 năm 2018
của Hiệu tr­ưởng trường THPT Trần Suyền)
                                                                                  
STT Họ và tên Chức vụ
Trong đơn vị Trong Ban
1  Ông: Trương Hải Tân Hiệu trưởng Trưởng ban
2  Bà: Nguyễn Thị Hồng Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
3  Ông: Lê Văn Công Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
4  Bà: Đặng Thị Châu Thư ký Hội đồng Thư ký
5  Ông: Trần Văn Thịnh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ủy viên
6  Bà:  Nguyễn Đỗ Quyên Bí thư Đoàn trường Ủy viên
7  Ông: Nguyễn Nam Trưởng ban Thanh tra ND Ủy viên
8  Bà: Võ Thị Kim Thấm Kế toán Ủy viên
9  Bà: Lê Thị Nở Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên
10 Bà : Nguyễn Thị Thuận Tổ trưởng Tổ Sinh học Ủy viên
11 Bà: Đặng Thị Hồng Huệ Tổ trưởng Tổ Hóa học Ủy viên
12 Bà: Nguyễn Thị Mỹ Chung Tổ trưởng Tổ Sử-Địa-GDCD Ủy viên
13 Ông: Nguyễn Tấn Du Tổ trưởng Tổ Vật lý Ủy viên
14 Ông: Nguyễn Lương Phú Tổ trưởng Tổ Toán học Ủy viên
15 Bà: Trần thị Ái Lê Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Ủy viên
16 Ông: Võ Kim Nguyên Tổ trưởng Tổ TD- Tin Ủy viên
17 Bà: Phạm Thị Bích Đào Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Ủy viên
          Tổng cộng có 17 CBVC
 

 File đính kèm

 
17 Ngày
07 Giờ
21 Phút
13 Giây
Quỹ ươm mầm tương lai
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây