Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII
và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục từ nay đến năm 2020

Số kí hiệu Số: 201/KH-THPT TS
Ngày ban hành 02/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế Hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường Trần Suyền
Người ký Lương Thị Hoàng Oanh

Nội dung

/uploads/van-ban-nam-hoc/ke-hoach-trien-khai-chi-thi-so-05.doc
     SỞ GD  & ĐT PHÚ YÊN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN                         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
           
           
Số:   201/KH-THPT TS                              Phú Hòa, ngày  02  tháng 10 năm 2017
                                 
                                                                                                                                                                        
                                                                                     

 KẾ HOẠCH
Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII
và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục từ nay đến năm 2020.
 -----------------
 
         Thực hiện Kế hoạch số 233/SGDĐT-SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục từ nay đến năm 2020 và Kế hoạch của  Nhà trường xây dựng Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2020 như sau:
 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
Triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020.
2. Yêu cầu
Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức về các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh học tập và làm theo; tập trung vào đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thực sự lắng nghe, tôn trọng, sẵn sàng đối thoại giữa cán bộ, nhà giáo với người học; chống bệnh thành tích, hình thức trong giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh; quyết liệt và dứt điểm trong xử lý công việc; nói đi đôi với làm; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở  đơn vị, lssay phục vụ người học là mục tiêu quan trọng nhất.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
 1. Nội dung tuyên truyền
 • Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong toàn ngành về: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên cao nhất; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo.
 • Gắn việc tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục; Tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 27 của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học trong ngành Giáo dục.
 • Xây dựng, nhân rộng, tuyên truyền, biểu dương các gương người tốt, việc tốt; tập thế, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; không nêu gương, không quan tâm người học trong cuộc sống và công tác của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao đọng.
 1. Hình thức tuyên truyền
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua: Họp hội đồng sư phạm, các buổi tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt dưới cờ và các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa vào nội dung sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép trong tô chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
            2. Tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh; thực hiện Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vê các hình thức biểu dương, khen thưởng.
 • Tổ chức gặp mặt, vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điên hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các dịp sơ kết, tống kết năm học.
 • Lựa chọn những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hành động, việc làm của các tập thế, cá nhân tiêu biểu để giới thiệu, trong hội nghị sơ kết, tổng kết năm học .
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 27, Kế hoạch của Ngành, kế hoạch của đơn vị đến toàn thể CBVC và học sinh.
Phối hợp Công đoàn, Đoàn trường triển khai thực hiện các nội dung, phần việc nêu trên; đưa tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Phòng công tác tư tưởng học sinh sinh viên theo quy định.
            2. Công tác tuyên truyền
 • Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI);
 • Đối với học sinh, đoàn viên, thanh niên: Phối hợp Đoàn thanh niên tuyên truyền về các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và thực hành chuẩn mực đạo đức người học; sống giản dị, tiết kiệm, trung thực trong thi cử, nghiên cứu khoa học; tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tri thức và nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ học tập và nghề nghiệp trong tương lai;
 • Tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt; quan tâm phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sử dụng đa dạng và hiệu quả các hình thức tuyên truyền, chú trọng những tấm gương người tốt, việc tốt ở địa phương, nhà trường để mọi người cùng học tập và nhân rộng điển hình;
 • Xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại nhà trường;
              3. Triển khai chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của ngành Giáo dục
               Chỉ đạo Tổ Sử-CD-Địa triển khai giảng dạy tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép trong chương trình chính khóa qua việc sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; GVCN lồng ghép trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn;
 • Tiếp tục quán triệt, thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp tới cán bộ quản lý, viên chức;
 • Khuyến khích, hướng dẫn nhà giáo, cán bộ quản lý, người học tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các hoạt động giáo dục do ngành Giáo dục, địa phương, nhà trường tổ chức hàng năm;
 • Phối hợp Đoàn trường tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tủ sách Bác Hồ, tủ sách bồi dưỡng nhân cách, nhất là những cuốn sách tuyên truyền về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
 • Lồng ghép triển khai Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 27 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới - Sáng tạo trong dạy và học”; Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực trong ngành Giáo dục,...;
 • Đánh giá kết quả thực hiện trong năm, xây dựng kế hoạch của năm sau tại hội nghị tổng kết năm học (riêng năm 2017 báo cáo trong tháng 05/2018); kết họp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của ngành Giáo dục, địa phương, nhà trường.
IV. KINH PHÍ
Sử dụng kinh phí ngân sách được cấp hằng năm để triển khai Kế hoạch của ngành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngàỵ 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp” và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.
         Trên đây là Kế hoạch của Nhà trường triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2020, đề nghị tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc.
 Nơi nhận:                                                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG
- Phòng CTTTHSS (b/c);                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                        
- Đoàn TN, Công đoàn (phối hợp);                                                                     (Đã ký)                                          
- Toàn thể CBVC, người lao động, HS(thực hiện);         
- Website trường;
- Lưu VT.          
                                                                                                               Lương Thị Hoàng Oanh
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - Thống nhất Đất nước

00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Quỹ ươm mầm tương lai
Văn Bản

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 41 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Số: 16/2017/TT-BGDĐT

Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây