KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Căn cứ Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế công nhận trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Số kí hiệu Số: 41 /KH-THPT TS
Ngày ban hành 09/02/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế Hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ giáo dục
Người ký Trương Hải Tân

Nội dung

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                              
          Số: 41 /KH-THPT TS                        Phú Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2018
 

 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA


 
       Căn cứ Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế công nhận trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên tại cuộc họp ngày 08/02/2018 và tình hình thực tế của đơn vị; Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2022 của trường THPT Trần Suyền xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
  1. Mục đích, yêu cầu:
- Xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện
sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay;
- Góp phần thực hiện lộ trình xây dựng Huyện nông thôn mới, xây dựng uy tín cho nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất của xã hội;
- Làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh, huy động sức mạnh tổng hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để xây dựng trường đạt chuẩn 
  1. Nội dung kế hoạch:
I. Đánh giá thực trạng theo  tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia.
 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
  1.  
2. Tổ chuyên môn: Đạt
- 09 tổ chuyên môn hoạt động theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- 09  tổ chuyên môn hàng năm có hai chuyên đề về  nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.
3. Tổ văn phòng: Đạt
- Đảm nhận các công việc: Văn thư (Đại học sư phạm ), kế toán (Đại học tài chính kế toán), y tế trường học (Y sĩ) kiêm thủ quỹ, bảo vệ (02 người) và phục vụ (01 người).
- Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Hướng dẫn sử dụng theo quy định của Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.
4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường: Đạt
5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể: Đạt
-  Đảng bộ trong nhà trường luôn đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.
- Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường đều được công nhận vững mạnh về tổ chức, có nhiều đóng góp trong các hoạt động ở địa phương;
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Đạt
- Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường
- Có đủ giáo viên các bộ môn, đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, có từ 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn xếp loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
- Có đủ viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng đủ năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ (01 nhân viên trình độ Trung cấp thư viện, 01 nhân viên trình độ cao đẳng Tin học)
 Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục 
* Đạt ở các tiêu chí:
1. Chất lượng giáo dục: Đảm bảo
 a. Học lực:
a.1. Số học sinh xếp loại giỏi bình quân đạt từ 14 %: Đạt
a.2. Số học sinh xếp loại khá bình quân đạt từ 40% trở lên: Đạt
b. Hạnh kiểm: (Đạt)
b.1. Số học sinh xếp loại khá, tốt bình quân đạt từ 90%: Đạt
b.2. Số học sinh xếp loại yếu bình quân 1,5%: Đạt
3. Các hoạt động giáo dục: Đạt.
* Chưa đạt ở tiêu chí:  Tỉ lệ học sinh bỏ học  hằng năm vượt quá 1% (bình quân 1,4 %) và số học sinh xếp loại yếu, kém vượt quá  5% (bình quân 7%): chưa đạt
Tiêu chuẩn 4: Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học :
* Đạt ở các tiêu chí sau:
- Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo qui định hiện hành.
-  Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường; các khu vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt.
-  Có diện tích sử dụng trên 30m2/học sinh.
- Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.
- Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.
- Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.
- Số phòng học: 16 phòng học/27 lớp
* Chưa đạt ở  tiêu chí:
- Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm:
a.  Khu phòng học, phòng bộ môn:  Phòng y tế trường học ghép chung với phòng thư viện.
b. Khu phục vụ học tập:
b.1. Có các phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm nhưng trang thiết bị dạy học chưa đảm bảo.
b.2. Có thư viện nhưng phải ghép chung với phòng y tế.
b.3. Chưa có phòng truyền thống, khu luyện tập TDTT; phòng làm việc của Công đoàn ghép chung phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
b.4. Bảo đảm có diện tích theo qui định hiện hành của Điều lệ trường trung học (tổng diện tích của trường 34.711,7 m2) nhưng chưa đảm bảo diện tích mặt bằng;
c. Khu văn phòng:
- Phòng làm việc của từng Phó Hiệu trưởng phải ghép chung với văn phòng nhà trường; chưa có phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn.
Tiêu chuẩn V. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Đạt
- Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh.
-  Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
- Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.
II. Giải pháp thực hiện:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động:
          Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trong toàn bộ CBVC, học sinh và cha mẹ học sinh để làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
          Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường học tập, quán triệt chủ trương và các văn bản của cấp trên về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
          2. Củng cố các tiêu chuẩn, tiêu chí đã đạt được một cách ổn định, vững chắc, các tiêu chuẩn chưa đạt cần có giải pháp, kế hoạch cụ thể để đạt được:
- Củng cố hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.
- Bố trí thêm máy tính tại phòng thư viện, cập nhật nguồn tư liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi ...; cập nhật thông tin về giáo dục trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh.
3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của Ban Giám hiệu, đội ngũ cốt cán, các tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:
- Phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo gắn liền với việc đảm nhận các tiêu chuẩn cụ thể.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm
ở từng học kỳ của năm học.
4. Quyết liệt trong tham mưu với các cấp đẩy nhanh tiến độ thi công trường ở giai đoạn 2 để xây dựng khu hiệu bộ, xây dựng phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, học phí để mua sắm trang thiết bị dạy học, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất cầu trường chuẩn quốc gia.
5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh xếp loại yếu, kém không quá 5% và giảm tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1%:
 - Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và học tập.
- Tạo nguồn học sinh giỏi ngay từ đầu cấp, tăng thời lượng phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh cá biệt, học sinh học yếu, nghiện games, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong công tác quản lý, giáo dục học sinh để từ đó giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.
- Đưa vào tiêu chí thi đua, xếp loại giáo viên hàng năm về nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học.
 
III.THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Phân công nhiệm vụ:
Tiêu chuẩn
đảm nhận
Tổ phụ trách Ghi chú
Tô trưởng Thành viên
Tiêu chuẩn  2, 5 Trương Hải Tân Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Đại diện CMHS của trường, Thư ký hội đồng  
Tiêu chuẩn 1, 3 Nguyễn Thị Hồng 08 tổ trưởng chuyên môn Trừ tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 1
Tiêu chuẩn 4 Lê văn Công Tổ trưởng các tổ Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn phòng và Kế toán. Thêm tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 1
 
2. Thời gian thực hiện:
  •  
Nội dung công việc Ghi chú
Tháng 01®02 - Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia;
- Lập kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương kế hoạch về xây dựng trường chuẩn quốc gia.
 
Tháng 03 ® 05 - Triển khai kế hoạch;
- Củng cố các tiêu chí đạt được;
- Đẩy mạnh giải pháp xây dựng các tiêu chí chưa đạt;
- Tập hợp, thu thập ming chứng.
 
Tháng 06 - Kiểm tra, đánh giá, sơ kết.  
 
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với Ban Giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ phân công.
- Kiểm tra, rà soát, đôn đốc các bộ phận thực hiện kế hoạch.
- Tham mưu với lãnh đạo Sở GDĐT, UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2 và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đề ra.
- Vận động CBVC thực hiện đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
2. Tổ chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn chú trọng sinh hoạt chuyên đề, bài dạy minh họa nhằm tăng cường chất lượng dạy và học.
- Chỉ đạo tổ viên xây dựng kế hoạch đáp ứng nội dung theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra đánh giá, chú trọng dạy học theo đối tượng học sinh.
- Tự học, tự nghiên cứu, tăng cường dự giờ thăm lớp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tích cực tham gia trường học kết nối, viết bài chia sẻ lên trang mạng của trường và thư viện điện tử
- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp làm cơ sở để BGH xếp loại viên chức hằng năm.
3. Giáo viên chủ nhiệm: 
Quản lí, giáo dục học sinh, có biện pháp nâng cao chất lượng học tập, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, có biện pháp phù hợp giáo dục học sinh yếu kém, chậm tiến bộ, đi sâu đi sát để nắm tình hình hình học sinh. Phối hợp tốt với ban đại diện học sinh của lớp để nắm tình hình học sinh. Phối hợp với giáo viên bộ môn của lớp mình để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục của lớp. Rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, lối sống cho học sinh, giúp các em phát triển nhân cách toàn diện.
4. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Tổ chức tuyên tuyền tới cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nội dung của kế hoạch xây dựng trường trọng điểm, trường chuẩn của nhà trường.
- Phát động các phong trào thi đua nhằm đạt được các tiêu chí đề ra trong kế hoạch.
- Căn cứ vào các tiêu chí trong xây dựng trường chuẩn,  có kế hoạch cho hoạt động cụ thể trong năm học.
Trên đây là kế hoạch thực hiện xây dựng  trường chuẩn quốc gia của trường THPT Trần Suyền. Toàn thể cán bộ, viên chức của trường đoàn kết, chung sức một lòng, ra sức thi đua để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022.                                         
                             
        Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG 
        - Sở GDĐT (Báo cáo)                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
        - Ban giám hiệu (Chỉ đạo thực hiện)
        - Công đoàn, Đoàn trường (Phối hợp thực hiện);                                   (đã ký)
        - Tổ chuyên môn (Thực hiện);
        - Web site trường (Thông báo);                                                     Nguyễn Thị Hồng
 -  Lưu văn thư.

 

 File đính kèm

Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - Thống nhất Đất nước

00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Quỹ ươm mầm tương lai
Văn Bản

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 41 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Số: 16/2017/TT-BGDĐT

Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây