DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN VỚI CHỦ ĐỀ:”CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LATINH” NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN

Chủ nhiệm Đoàn Thị Huệ Thành viên Tổ Sử - Địa - Công Dân
Số N/A Năm 2016
Cấp độ Cấp Sở Lĩnh vực Địa Lý
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
---------------------------
 
 
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:
 “DẠY HỌC TÍCH  HỢP LIÊN MÔN VỚI CHỦ ĐỀ:”CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LATINH” NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN”
 
(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
 
 

 
 
 
   
Người thực hiện: Đoàn Thị Huệ
                               Ngày sinh: 02/01/1984
                               Số điện thoại: 0915267161
                              Tổ: Sử - Địa – GDCD
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phú Hòa, Tháng 3  năm 2016
 
 
 
   
 
 
  'Hộp văn bản: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊNTRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN---------------------------Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN VỚI CHỦ ĐỀ:”CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MỸ LATINH” NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN”(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)   Người thực hiện: Đoàn Thị Huệ Ngày sinh: 02/01/1984 Số điện thoại: 0915267161 Tổ: Sử - Địa – GDCD  Phú Hòa, Tháng 3 năm 2016 '
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MỤC LỤC

1. TÓM TẮT: 1
2. GIỚI THIỆU.. 2
2.1 Hiện trạng: 2
2.2 Giải pháp thay thế: 2
2.3 Vấn đề nghiên cứu: 3
2.4 Giả thuyết nghiên cứu: 3
3. PHƯƠNG PHÁP. 3
3.1 Khách thể nghiên cứu: 3
3.2. Quy trình nghiên cứu. 3
4.THU THẬP, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ.. 13
4.1. Phân tích dữ liệu. 13
4.2. Bàn luận kết quả. 14
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 14
5.1. Kết luận: 14
5.2. Khuyến nghị 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 16
PHỤ LỤC  ……………………………………………………………….        17                                                                                                           
 

DANH MỤC CÁC BẢNG


Bảng 1: Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực của học sinh             Trang 17
 
Bảng 2: Bảng tiến trình tổ chức các hoạt động học tập                            Trang 18
 
Bảng 3: Phiếu điều tra nhu cầu của  học sinh                                          Trang 21
 
Bảng 4: Bảng phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm                                                                                                        Trang 23
 
Bảng 5. Phiếu định hướng hoạt động nhóm                                             Trang 24
Bảng 6: Hợp đồng học tập                                                                        Trang 27
 
Bảng 7: Nhật kí cá nhân                                                                          Trang 28
 
Bảng 8: Phiếu đánh giá cá nhân khi làm việc nhóm                               Trang 29
 
Bảng 9: Phiếu đánh giá sản phẩm                                                          Trang 30
 
 

1.TÓM TẮT:

Tuy có mối liên hệ với nhau nhưng chương trình các môn học trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành có tính độc lập tương đối, được thiết kế theo mạch kiến thức môn học trên nguyên tắc kiến thức được học trước là cơ sở của những kiến thức được học sau. Vì thế, một số nội dung kiến thức có liên quan đến nhiều môn học đều được đưa vào chương trình của các môn học đó gây ra sự chồng chéo, quá tải. Không những thế, thời điểm dạy học các kiến thức đó ở các môn học khác nhau là khác nhau, đôi khi thuật ngữ được dùng cũng khác nhau, gây khó khăn cho học sinh.
Hiện nay, việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn với học sinh, có ưu thế trong việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít  phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, nhờ đó năng lực và phẩm chất của học sinh được hình thành và phát triển. Ngoài ra, dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức  tổng hợp vào thực tiễn...
 Qua quá trình tập huấn, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ các giáo viên khác cũng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, tôi đã thực hiện dạy học theo dự án với chủ đề: “Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh”. Tôi đã tiến hành nghiên cứu tại 2 lớp 11 tương đương nhau về trình độ:11A1 là lớp thực nghiệm, lớp 11A2 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được tiến hành dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. Kết quả cho thấy việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn mang lại kết quả rất cao, cụ thể là học sinh lớp 11A1: các em đã phát huy tính tích cực học tập của mình. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, nhờ đó năng lực và phẩm chất của học sinh được hình thành và phát triển. Điều đó chứng minh rằng việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đã phát huy tính tích cực học tập cho học sinh lớp 11 trường THPT Trần Suyền.
Trên những cơ sở đó tôi quyết định chọn tên đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là: “Dạy học  tích hợp liên môn với chủ đề: ”Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh” nhằm phát huy tính tích cực học tập cho học sinh lớp 11 trường THPT Trần Suyền”.

2. GIỚI THIỆU

2.1 Hiện trạng:

- Chúng ta biết rằng chương trình các môn học trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành có tính độc lập tương đối, được thiết kế theo mạch kiến thức môn học trên nguyên tắc kiến thức được học trước là cơ sở của những kiến thức được học sau. Vì thế, một số nội dung kiến thức có liên quan đến nhiều môn học đều được đưa vào chương trình của các môn học đó gây ra sự chồng chéo, quá tải. Không những thế, thời điểm dạy học các kiến thức đó ở các môn học khác nhau là khác nhau, đôi khi thuật ngữ được dùng cũng khác nhau, gây khó khăn cho học sinh.
 - Trong những năm gần đây, mặc dù tôi đã tiến hành đổi mới phương pháp dạy học với nhiều hình thức khác nhau như: Tăng cường phương pháp thảo luận nhóm, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, tăng cường soạn giảng giáo án điện tử... thế nhưng việc phát huy tính tích cực học tập cho học sinh là rất ít .
          2.2 Giải pháp thay thế:
                  Qua quá trình tập huấn, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ các giáo viên khác cũng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, tôi đã tiến hành áp dụng dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn vào môn địa lí 11 tại trường THPT Trần Suyền nhằm phát huy tính tích cực học tập môn địa lí cho học sinh. Cụ thể trong chương trình địa lí 11, trong bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực: tiết 1 học bài một số vấn đề châu Phi, tiết 2 học bài một số vấn đề của khu vực Mỹ Latinh. Còn trong chương trình Lịch sử 11, bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Hai bài học của 2 bộ môn này có kiến thức liên quan với nhau. Do vậy có thể tích hợp thành một chủ đề liên môn: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.
               Việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn như vậy sẽ giúp học sinh phát huy tính tích cực học tập đồng thời khai thác được toàn bộ kiến thức của hai khu vực này về: tự nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế, chính trị của các nước này. Từ đó, các em biết cảm thông, chia sẻ với người dân của 2 khu vực  này mà họ phải trải qua . Qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước  đối với các em và động viên các em học hành thật tốt để sau này góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh.
 

2.3 Vấn đề nghiên cứu:

          Dạy học tích hợp liên môn với chủ đề: ”Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh” có phát huy tính tích cực học tập cho học sinh lớp 11 trường THPT Trần Suyền không?
  

2.4 Giả thuyết nghiên cứu:

                    Dạy học tích hợp liên môn với chủ đề: ”Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh” phát huy tính tích cực học tập cho học sinh lớp 11 trường THPT Trần Suyền.
 

3. PHƯƠNG PHÁP

3.1 Khách thể nghiên cứu:

Học sinh lớp 11A1 - lớp thực nghiệm và lớp11A2 - lớp đối chứng ở Trường THPT Trần Suyền.
- Giáo viên: Bản thân tôi với 8 năm đứng trên bục giảng, luôn luôn học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp trong trường và các thầy cô trường khác, tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học để học sinh yêu thích môn địa lí, nâng cao chất lượng môn địa lí hơn.
-  Học sinh:
+ Hai lớp được chọn tham gia nghiên cứu có năng lực học tập bộ môn địa lí như nhau
+ Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của tất cả các môn học.

         3.2. Quy trình nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu giáo viên đã ứng dụng bài giảng cụ thể.
- Đối với lớp đối chứng: Tôi dạy học không theo chủ đề tích hợp liên môn.
- Đối với lớp thực nghiệm: Tôi thực hiện dạy học theo dự án: dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn với chủ đề: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.
- Tiến hành dạy thực nghiệm: Tôi tiến hành dạy học theo dự án, cụ thể:
      I/ XÁC ĐỊNH TÊN CHỦ ĐỀ, MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
(xem phụ lục 1- Trang 17)
            
         
      II/ BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH             (xem phụ lục 2-trang18)
                 
     III/ KẾ HOACH DẠY HỌC
         1.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
< >Chuẩn bị của giáo viên.Máy tính, máy chiếu.Tranh ảnh, băng hình về tự nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế châu Phi và Mỹ Latinh.Phấn, bảng, bút, nháp, Giấy A0, giáo án word, giáo án điện tử, một số hình ảnh và video clip sưu tầm được.Bản kế hoạch phân công, tổ chức nhiệm vụ cho học sinh.Các tài liệu, website cần thiết giới thiệu cho học sinh.hiếu học tập, hợp đồng thực hiện dự án và các bảng biểu. Hoạt động học tập.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
                                                            TUẦN 1
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ GIAO NHIỆM VỤ
     1.Mục tiêu:
- Xây dựng được các nội dung đề cần tìm hiểu.
- Thành lập được các nhóm theo sở thích.
-  Phổ biến nhiệm vụ cho các nhóm.
-  Rèn luyện  kĩ năng làm việc nhóm.
      2. Thời gian: tuần 1 – tiết 1.
       3.Cách thức tổ chức hoạt động:
      - GV có thể đặt câu hỏi để khai thác kinh nghiệm bản thân HS những hiểu biết về châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.
      - GV lấy những dẫn chứng, hình ảnh, số liệu  về tự nhiên, dân cư, xã hội  và kinh tế của châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Từ đó HS đi tìm hiểu  thực trạng, nguyên nhân dẫn đến đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.
      Bước 1: Giáo viên và học sinh cùng thảo luận để xác định các nội dung của dự án .
      - Nội dung 1: Tự nhiên châu Phi.
      - Nội dung 2: Dân cư và xã hội châu Phi.
      - Nội dung 3: Kinh tế châu Phi.
      - Nội dung 4: Tự nhiên, dân cư và xã hội Mỹ Latinh.
      - Nội dung 5:  Kinh tế Mỹ Latinh.
Học sinh cũng có thể tự đề xuất những mong muốn của mình tìm hiểu về những vấn đề nào đó của châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.. Tuy nhiên GV cũng nên định hướng những mong muốn của học sinh cần đúng trọng tâm của bài  học.
Bước 2: Thành lập nhóm
- GV phát phiếu thăm dò sở thích của HS( phụ lục I).
HS điền vào phiếu (xem phụ lục 4-Trang 22)
- GV công bố kết quả sắp xếp nhóm theo sở thích.
Các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí.
Điều chỉnh các đối tượng học khác nhau
 
Theo trình độ học sinh
Học sinh có năng lực học tập trung bình và yếu: tập hợp các văn bản đã xử lí, tham gia tìm kiếm thông tin trong SGK, trên mạng Internet
 
Học sinh có năng lực học tập khá: tham gia tìm kiếm thông tin trên mạng internet, tóm tắt các nội dung tìm kiếm được.
 
Học sinh có năng lực học tập tốt: tóm tắt, chắc lọc và chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm được..
 
Theo năng lực sử dụng
công nghệ thông tin
Học sinh có năng lực tìm kiếm thông tin trên mạng: Tìm kiếm các thông tin trên mạng.
  Học sinh có năng lực sử dung Powerpoint và các ứng dụng khác: chuyển các nội dung lên bản trình bày trên Powerpoint.
Bước 3: GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm.
(Xem phụ lục 5-trang 24)
 
Bước 4: Phát phiếu học tập định hướng ( phụ lục 6- Trang 25) và gợi ý cho học sinh một số nguồn tài liệu có thể tham khảo giúp hoàn thành nhiệm vụ.
- Nghiên cứu phiếu học tập định hướng.
- Lắng nghe, ghi chép, hỏi GV những nội dung chưa hiểu.
Bước 5: Kí hợp đồng học tập. (phụ lục 7-Trang 28).
4. Sản phẩm:
Thành lập được 4 nhóm học sinh, mỗi nhóm có 10 học sinh. Các nhóm đã bầu nhóm trưởng và thư kí.
Các nhóm đã tham gia kí kết hợp đồng học tập với giáo viên và bước đầu xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ.
              HOẠT ĐỘNG 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LÀM VIỆC.
1. Mục tiêu:
    - Các nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ thảo luận về chủ đề được giao, xây dựng đề cương nghiên cứu cũng như kế hoach cho việc thực hiện dự án.
    - Các nhóm xác điịnh được những việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, phương pháp tiến hành.
    - Các nhóm tự phân công tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm tranh ảnh, video về các nội dung được phân công.
    - Rèn luyện được các kĩ năng làm việc nhóm.
    - Góp phần hình thành kĩ năng thu thập thông tin, phỏng vấn, điều tra thực tế.
    - Kỹ năng trình bày vấn đề và viết báo cáo.
2. Thời gian: tuần 1- tiết 1.
3. Cách thức tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV định hướng cho HS và các nhóm trong quá trình xây dựng kế hoạch làm việc.
Bước 2: Giải đáp thắc mắc cho HS. Giúp đở HS khi Hs yêu cầu.
Bước 3: Các nhóm HS dựa trên phiếu định hướng hoạt động phân công  nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch sinh hoạt nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Viết nhật kí và biên bản làm việc nhóm.
-  Sắp xếp các nội dung đã tìm hiểu nghiên cứu được.
     4.Sản phẩm.
    - Đề cương chi tiết cho từng chủ đề ở các nhóm.
    - Bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thời gian cho việc hoàn thành nhiệm vụ.
Ví dụ:
Phân công công việc
Nhóm trưởng………………………….
Thư kí…………………………….
Công việc Người phụ trách Ghi chú
Tìm kiếm và thu thập tài liệu    
Phân tích và xử lí thông tin
 
   
Viết báo cáo    
Báo cáo, giới thiệu sản phẩm    
+ Kế hoạch thực hiện.
Công việc Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Tìm kiếm và thu thập thông tin.
Phân tích và xử lí thông tin.
 
 
        X
     
Viết báo cáo   X    
Báo cáo, giới thiệu sản phẩm     X X
            TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 2
(Học sinh và các nhóm học sinh làm việc ở nhà)
HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HIỆN DỰ ÁN
1.Mục tiêu:
- Học sinh làm việc cá nhân và nhóm theo kế hoạch đề ra:
- Tìm kiếm và thu thập thông tin: qua sách báo, tạp chí, tranh ảnh, số liệu có niên giám thống kê)…tư liệu Lịch sử, Địa lí nói về tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.
- Phân tích và xử lí thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu của các thành viên trong nhóm. Trong quá trình xử lí thông tin, các nhóm phải hướng đến việc làm rõ các vấn đề đặt ra trong đề cương nghiên cứu.
- Viết báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm và chuẩn bị trình bày trước lớp.
   2.Thời gian: Học sinh tự sắp xếp thời gian và thực hiện nhiệm vụ.
    3. Cách thức tổ chức hoạt động
- GV yêu cầu các nhóm trưởng báo cáo về tiến độ công việc của nhóm mình, đồng thời nêu các khó khăn trong quá trình tìm hiểu nội dung.
- GV giúp đỡ các nhóm thông qua việc đưa ra các câu hỏi gợi ý để học sinh có thể giải quyết tốt các khó khăn của nhóm mình.
- Các thành viên thông qua báo cáo của nhóm mình, góp ý, chỉnh sửa bài báo cáo của nhóm.
- Nhóm trưởng tiếp nhận ý kiến đóng góp của các thành viên, hoàn thành báo cáo của nhóm, chuẩn bị trình bày trước lớp vào tiết sau.
- Trong quá trình thực hiện dự án, các nhóm HS cũng nên có nhật kí cá nhân (tham khảo phụ lục 7- Trang 29) để ghi những điều em biết, những điều em muốn biết, những điều em hiểu sau khi thực hiện dự án, những nội dung nào em thấy hứng thú…để buổi tổng kết đánh giá có thể chia sẻ với các bạn, với giáo viên.
1. Sản phẩm.
 - Các báo cáo, tranh ảnh sưu tầm nói về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Bài thuyết trình Powerpoint.
- Các nhóm hoàn thành sản phẩm: chuyển đến tất cả các bạn trong lớp để đọc trước và chuẩn bị các câu hỏi (có thể chuyển qua mail, copy hoặc in sẵn). Học sinh nhận được bài trình bày của các nhóm, nghiên cứu và chuẩn bị các câu hỏi.
 
 
TUẦN 3 VÀ TUÀN 4
HOẠT ĐỘNG 4: BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ.
    1. Mục tiêu:
      - Học sinh báo cáo được kết quả làm việc của các nhóm: trình bày báo cáo thông qua thuyết trình, thảo luận.
       - Biết tự đánh giá sản phẩm của nhóm và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác.
       - Hình thành được kĩ năng: lắng nghe, thảo luận, nêu vấn đề và thương thuyết.
     2.Thời gian: tuần 3 và 4- tiết thứ 2 và 3.
     3. Thành phần tham dự:
      - Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn.
      - Giáo viên Địa lí, Lịch sử, có thể mời thêm các GV khác quan tâm đến các vấn đề này.
        - Học sinh lớp 11.
      4. Nhiệm vụ của học sinh.
        - Báo cáo các nội dung theo sự phân công
        - Thảo luận và chuẩn bị các câu hỏi cho các nhóm khác.
        - Tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình và tham gia đánh giá sản phẩm của các nhóm khác.
       5. Nhiệm vụ của giáo viên.
     - Dẫn dắt vấn đề, tổ chức thảo luận.
   - Quan sát, đánh giá
   - Hỗ trợ, cố vấn.
   - Thu hồi các sản phẩm và các phiếu giao việc trong nhóm.
    - Nhận xét và đánh giá các sản phẩm của học sinh.
Bước 1: GV phát cho học sinh và các đại biểu tham dự phiếu đánh giá và tự đánh giá sản phẩm của các nhóm (phụ lục 7- Trang 30,31).
- Dẫn dắt vấn đề cho HS tiến hành báo cáo và thảo luận:
   Bước 2: Các nhóm cử đại diện báo cáo các nội dung chủ đề theo sự phân công.
   Nhóm 1: Nội dung 1: một số vấn đề tự nhiên châu Phi.
                   (Hình thức báo cáo: Thuyết trình+ thảo luận).
(1)Đại diện nhóm 1 trình bày.
(2)Hs các nhóm lắng nghe bài thuyết trình và hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin.
(3)Sau khi nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu các học sinh các nhóm khác đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung 1.
(4)HS nhóm báo cáo ghi lại câu hỏi và đưa ra phương án trả lời.
(5) GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét những ưu, khuyết điểm của nhóm 1. Chú ý: Các nhóm nhận xét sau không trùng ý với nhóm trước.
(6)GV nhận xét về bài thuyết trình của nhóm được báo cáo.
+ Nội dung.
+ Hình thức.
+ Cách thức trình bày và trả lời câu hỏi của nhóm bạn.
(7) GV nhấn mạnh những khó khăn và thuận lợi của tự nhiên đối với người dân châu Phi và một số giải pháp cần thiết để khắc phục khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến tài nguyên của châu Phi bị kiệt quệ.                                         
(8)GV có thể đặt ra thêm các câu hỏi khác để học sinh trả lời, ví dụ:
Hãy mô tả nét khắc nghiệt của tự nhiên châu Phi.
Tích hợp liên môn: Trong môn Lịch sử 11, bài 5: châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Hãy cho biết từ thế kỉ thứ XIX đa số các quốc gia châu Phi lần lượt biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân nào? Kể tên một số cuộc đấu tranh giành độc lập của một số nước châu Phi? Kết quả của các cuộc đấu tranh đó?
Nhóm 2: Nội dung 2:Một số vấn đề về dân cư xã hội châu Phi.
                           ( Hình thức báo cáo: Thuyết trình+ thảo luận).
  1. Đại diện nhóm trình bày.
  2. Hs các nhóm lắng nghe bài thuyết trình và hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin.
  3. Sau khi nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu các học sinh các nhóm khác đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung 1.
  4. HS nhóm báo cáo ghi lại câu hỏi và đưa ra phương án trả lời.
(5) GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét những ưu, khuyết điểm của nhóm 2. Chú ý: Các nhóm nhận xét sau không trùng ý với nhóm trước.
(6)GV nhận xét về bài thuyết trình của nhóm được báo cáo.
+ Nội dung.
+ Hình thức.
+ Cách thức trình bày và trả lời câu hỏi của nhóm bạn.
(7)GV nhấn mạnh nguyên nhân dẫn đến những vấn đề của dân cư và xã hội Châu Phi?
(8)GV có thể đặt ra thêm các câu hỏi khác để học sinh trả lời, ví dụ:
Tinh thần về sự vươn lên của người dân châu Phi được thể hiện như thế nào?
GV cung cấp cho học sinh 1 số thông tin về bệnh tật, chiến tranh để làm rõ thêm những khó khăn mà người dân châu Phi đang phải gánh chịu?
Nhóm 3: Nội dung 3: Một số vấn đề về kinh tế châu Phi.
( Hình thức báo cáo: Thuyết trình+ thảo luận).
(1)Đại diện nhóm trình bày.
(2)Hs các nhóm lắng nghe bài thuyết trình và hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin.
(3)Sau khi nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu các học sinh các nhóm khác đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung 1.
(4)HS nhóm báo cáo ghi lại câu hỏi và đưa ra phương án trả lời.
(5) GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét những ưu, khuyết điểm của nhóm 3. Chú ý: Các nhóm nhận xét sau không trùng ý với nhóm trước.
(6)GV nhận xét về bài thuyết trình của nhóm được báo cáo.
+ Nội dung.
+ Hình thức.
+ Cách thức trình bày và trả lời câu hỏi của nhóm bạn.
(7)GV nhấn mạnh đặc điểm kinh tế châu Phi: Một số nước châu Phi  đã có tốc độ tăng trưởng GDP khá cao và tương đối ổn định trong những năm gần đây. Tuy nhiên trên thực tế nền kinh tế châu Phi vẫn còn rất nhỏ. Nguyên nhân của vấn đề này?
 (8)GV có thể đặt ra thêm các câu hỏi khác để học sinh trả lời, ví dụ:
+ Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan như vậy, liệu cuộc sống của người dân các nước châu Phi đã cải thiện được chưa, lí do vì sao chưa được cải thiện.
Nhóm 4: Nội dung 4: Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội Mỹ Latinh.
      ( Hình thức báo cáo: Thuyết trình+ thảo luận).
(1)Đại diện nhóm trình bày.
(2)HS các nhóm lắng nghe bài thuyết trình và hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin.
(3)Sau khi nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu các học sinh các nhóm khác đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung 1.
(4)HS nhóm báo cáo ghi lại câu hỏi và đưa ra phương án trả lời.
(5) GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét những ưu, khuyết điểm của nhóm 4. Chú ý: Các nhóm nhận xét sau không trùng ý với nhóm trước.
(6)GV nhận xét về bài thuyết trình của nhóm được báo cáo.
+ Nội dung.
+ Hình thức.
+ Cách thức trình bày và trả lời câu hỏi của nhóm bạn.
(7)GV nhấn mạnh : Mỹ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế, song nguồn tài nguyên thiên nhiên được khai thác lại chỉ  phục vụ cho thiểu số dân, gây tình trạng không công bằng, mức sống chênh lệch lớn với bộ phận không nhỏ dân cư dưới mức nghèo khổ.
 (8)GV có thể đặt ra thêm các câu hỏi khác để học sinh trả lời, ví dụ:
+ Nguyên nhân vì sao có sự chênh lệch lớn như vậy?
+ Công cuộc cải cách ruộng đất không triệt để đã ảnh hưởng như thế nào đến người dân Mỹ Latinh?
 +Tích hợp liên môn: Trong môn Lịch sử 11, bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Hãy cho biết từ thế kỉ thứ XVI, XVII đa số các quốc gia Mỹ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân nào? Kể tên một số cuộc đấu tranh giành độc lập của một số nước  Mỹ Latinh? Kết quả của các cuộc đấu tranh  đó?
Bước 3: Kết thúc buổi báo cáo, GV nhận xét sơ bộ về kết quả của các nhóm, GV đưa ra các hướng phát triển tiếp theo của các nhiệm vụ học tập để học sinh có điều kiện nghiên cứu thêm.
Bước 4: GV thu các phiếu đánh giá của đại biểu, khách mời, giáo viên, học sinh.Thống kê, xử lí các phiếu đánh giá, kết hợp với đánh giá của giáo viên và công bố kết quả đánh giá ở tiết học sau.
Sản phẩm của các nhóm được tập hợp lại, trưng bày ở lớp hoặc ở một đại điểm nào đó của nhà trường.
Nhóm 5. Nội dung 4: Một số vấn đề về kinh tế Mỹ Latinh.
      ( Hình thức báo cáo: Thuyết trình+ thảo luận).
(1)Đại diện nhóm trình bày.
(2)HS các nhóm lắng nghe bài thuyết trình và hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin.
(3)Sau khi nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu các học sinh các nhóm khác đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung 1.
(4)HS nhóm báo cáo ghi lại câu hỏi và đưa ra phương án trả lời.
(5) GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét những ưu, khuyết điểm của nhóm 4.Chú ý: Các nhóm nhận xét sau không trùng ý với nhóm trước.
(6)GV nhận xét về bài thuyết trình của nhóm được báo cáo.
+ Nội dung.
+ Hình thức.
+ Cách thức trình bày và trả lời câu hỏi của nhóm bạn.
(7)GV nhấn mạnh : Tình trạng phát triển thiếu ổn định của nền kinh tế các nước Mỹ Latinh, khó khăn do nợ, phụ  thuộc vào nước ngoài và những cố gắng đẻ vượt qua khó khăn của các nước này?
 (8)GV có thể đặt ra thêm các câu hỏi khác để học sinh trả lời, ví dụ:
+ Nguyên nhân nào dẫn đến kinh tế một số nước Mỹ Latinh thiếu ổn định như vậy?
+ Dựa vào kiến thức trên phương tiện thông tin đại chúng, hãy cho biết quan hệ Việt Nam với các nước Mỹ Latinh được thể hiện như thế nào?
Bước 3: kết thúc buổi báo cáo, GV nhận xét sơ bộ về kết quả của các nhóm, GV đưa ra các hướng phát triển tiếp theo của các nhiệm vụ học tập để học sinh có điều kiện nghiên cứu thêm.
Bước 4: GV thu các phiếu đánh giá của đại biểu, khách mời, giáo viên, học sinh. Thống kê, xử lí các phiếu đánh giá, kết hợp với đánh giá của giáo viên và công bố kết quả đánh giá ở tiết học sau.
Sản phẩm của các nhóm được tập hợp lại, trưng bày ở lớp hoặc ở một địa điểm nào đó của nhà trường.(xem phụ lục 8)
                                    
 

4. THU THẬP, PHÂN  TÍCH  VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ

 
      Sau khi tiếhành dạy học trên 2 lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, tôi lập phiếu điều tra nhu cầu hứng thú học tập môn địa lí của học sinh, mỗi lớp chọn ngẫu nhiên 20 học sinh đánh dấu vào phiếu điều tra, kết quả như sau:
Bảng thống kê số học sinh trả lời “đồng ý” của hai lớp 11A1 và 11A2:
 
 
STT
 
Nội dung
 
Lớp 11A1
(nghiên cứu 20 học sinh)
 
Lớp 11A2
(nghiên cứu 20 học sinh)
 
1
 
Tôi rất tập trung.
 
19
 
13
 
2
 
Tôi không cảm thấy buồn ngủ.
 
20
 
12
 
3
 
Tôi thích được trả lời các câu hỏi.
 
17
 
10
 
4
 
Tôi không còn hồi hộp khi giáo viên gọi tên để trả lời.
 
18
 
11
 
5
 
Tôi không còn ngồi chờ trống kết thúc giờ học.
 
20
 
11
 
Bảng: Tự nhận thức của học sinh về hứng thú học tập môn địa lí.
 
STT
 
 
Học theo chủ đề tích hợp liên môn
 
Nhóm 20 học sinh lớp 11A1 sau tác động.
 
Nhóm 20 học sinh lớp 11A2 không tác động.
1 Tôi rất tập trung. 95% 65%
2 Tôi không cảm thấy buồn ngủ. 100% 60
3 Tôi thích được trả lời các câu hỏi. 85% 50%
4 Tôi không còn hồi hộp khi giáo viên gọi tên để trả lời 90% 55%
5 Tôi không còn ngồi chờ trống kết thúc giờ học 100% 55%
 
          Qua bảng thống kê cho ta thấy được việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn phát huy tính tích cực  học tập môn địa lí cho học sinh trường THPT Trần Suyền. Đối với lớp thực nghiệm: Khi giáo viên giao nhiệm vụ về nhà thì các em đã thể hiện khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng internet, trên báo chí của các em rất đa dạng và sáng tạo, thể hiện ý thức tự giác, năng lực của các nhóm. Khi trình bày phần thuyết trình của từng nhóm, các em tỏ ra quan tâm và có sự thi đua giữa các nhóm khiến tiết học rất sinh động. Hầu hết học sinh được chọn để điều tra đều đánh dấu vào các nội dung (tôi rất tập trung, tôi không cảm thấy buồn ngủ, tôi thích được trả lời các câu hỏi, tôi không còn hồi hộp khi giáo viên gọi tên để trả lời, tôi không còn ngồi chờ trống kết thúc giờ học). Trong khi đó, đối với lớp đối chứng, việc tạo hứng thú học tập  môn địa lí cho học sinh là rất ít.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Kết luận:

Việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn với học sinh, có ưu thế trong việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, nhờ đó năng lực và phẩm chất của học sinh được hình thành và phát triển. Ngoài ra, dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức  tổng hợp vào thực tiễn.
Việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn phát huy tính tích cực  học tập cho học sinh lớp 11 trường THPT Trần Suyền, mang lại hiệu quả cao trong dạy học. Tuy nhiên trong những ngày đầu khi mới áp dụng hình thức dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  thì công việc dạy hết sức khó khăn bởi vì các em chưa hiểu cách thức thực hiện ra sao, khả năng tự tìm hiểu thông tin, tự thuyết trình còn hạn chế. Hơn nữa, phương pháp này chỉ đa phần được áp dụng vào các lớp giỏi. Trong khi đó đối với các lớp yếu thì khả năng thuyết trình của các em thấp, ý thức tự giác các em không cao, khả năng tư duy và tìm hiểu thông tin của các em còn hạn chế.

4.2. Khuyến nghị

- Đối với giáo viên: không ngừng học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ từ các đồng nghiệp. Tích cực tham gia vào các đợt thao giảng, hội giảng cấp trường và cấp tỉnh. Tích cực tham gia vào các kì thi do trường và do sở giáo dục và đào tạo đề ra. Tăng cường hơn nữa việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn ở các khối lớp.
 - Đối với các cấp lãnh đạo: Cần đầu tư hơn nữa trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường hơn nữa việc mua sắm các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội giảng để tạo điều kiện cho việc học hỏi kinh nghiệm giữa các giáo viên  trong trường cũng như trong toàn tỉnh.
 
 
 
 
 
 
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 
1.Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí, Lịch sử, giáo dục công dân, sinh học, công nghệ( Ban hành kèm theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ- BGD ĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2. Khoa học sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường .NXBGD, Hà Nội 1996. Sách dịch.
3. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Dạy học tích hợp và khả năng áp dụng vào thực tiễn giáo dục Việt Nam. Trường Đại Học sư phạm Hà nội.
4. Nguyễn Minh Phương- Cao Thị Thặng: Quan điểm tích hợp trong việc phát triển chương trình một số môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Tạp chí giáo dục – Hà Nội- 2002.
5. Nguyễn Minh Phương: Vận dụng quan điểm tích hợp trong việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông năm 2015( lĩnh vực các môn khoa học xã hội, năm 2009)
6.Tài liệu hướng dẫn học, mô hình trường học mới.
7. Sách giáo khoa Địa lí 11: NXB Giáo Dục Việt Nam.
8. Sách giáo viên  Địa lí 11: NXB Giáo Dục Việt Nam.
9. Sách giáo khoa Lịch Sử 11: NXB Giáo Dục Việt Nam.
10. Sách giáo viên Địa lí 11: NXB Giáo Dục Việt Nam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
Xác định tên chủ đề và mục tiêu
             1 Xác định tên chủ đề: châu Phi và khu vực Mỹ Latinh bao gồm các nội dung sau:
1.1 Tự nhiên châu Phi.
1.2 Dân cư và xã hội châu Phi.
1.3 Kinh tế châu Phi.
             1.4 Tự nhiên, dân cư và xã hội Mỹ Latinh.
             1.5  Kinh tế Mỹ Latinh.
          - Chủ đề được thực hiện cho học sinh lớp 11, vào thời điểm học kì I.
          - Việc xây dựng chủ đề dạy học liên môn với nội dung của môn Địa lí, Lịch sử, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh, gắn kiến thức với thực tiễn cuộc sống, thông qua các hoạt động học từ đó góp phần hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh.
             2. Mục tiêu của chủ đề:
          a) Về kiến thức:   
            - Biết được châu Phi khá giàu tài nguyên khoáng sản, song có nhiều khó khăn do khí hậu khô, nóng, tài nguyên môi trường bị cạn kiệt, tàn phá.
            - Dân số tăng nhanh, nguồn lao động khá lớn, song chất lượng cuộc sống khá thấp, bệnh tật, chiến tranh đe dọa, xung đột sắc tộc.
           - Kinh tế các nước châu Phi tuy có khởi sắc nhưng cơ bản phát triển còn chậm.
           - Biết được Mỹ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế, song nguồn tài nguyên thiên nhiên được khai thác lại chỉ phục vụ cho thiểu số dân, gây tình trạng không công bằng, mức sống chênh lệch lớn với một bộ phận không nhỏ dân cư sống dưới mức nghèo khổ.
           - Phân tích được tình trạng phát triển thiếu ổn định của nền kinh tế các nước Mỹ Latinh, khó khăn do nợ, phụ thuộc nước ngoài và có những cố gắng để vượt qua khó khăn của các nước này.
b)Về kĩ năng.
           - Phân tích lược đồ, bảng số liệu và thông tin để nhận biết các vấn đề của Mỹ Latinh.
          - Phân tích lược đồ, bảng số liệu và thông tin để nhận biết các vấn đề của châu Phi.
c)Về thái độ.
        - Chia sẻ với những khó khăn mà người dân châu Phi phải trải qua.
        - Tán thành với các biện pháp mà các quốc gia Mỹ Latinh đã áp dụng.
              d) Định hướng các năng lực chính được hình thành.
         - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong học tập.
         - Năng lực giao tiếp.
         - Năng lực hợp tác trong học tập và làm việc.
         - Năng lực giải quyết vấn đề.
         - Năng lực tự học.
         - Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.
         - Năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh.
 
 
PHỤ LỤC 2
                    Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực của học sinh
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
 
Châu phi và khu vực Mỹ Latinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trình bày được những khó khăn về điều kiện tự nhiên của châu Phi.
 
 
Trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội Châu Phi.
 
 
Trình bày được đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Mỹ Latinh.
Giải thích được những vấn đề của dân cư châu Phi.
Phân tích được tình trạng phát triển thiếu ổn định của nền kinh tế các nước Mỹ Latinh, khó khăn do nợ, phụ thuộc vào nước ngoài và những cố gắng để vượt qua khó khăn của các nước này.
.
Nhận xét tỉ suất sinh, tỉ suất tử, tỉ suất gia tăng dân số, tuổi thọ trung bình giữa châu Phi với các nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.
- Sử dụng được lược đồ tụ nhiên châu Phi , Mỹ Latinh để  trình bày được đặc điểm về tự nhiên châu phi và Mỹ Latinh.
Vẽ được biểu đồ thể hiên tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh qua các năm.
 Liên hệ thực tế để thấy được sự nỗ lực của châu Phi  nhằm thay đổi hình ảnh “ truyền thống” vốn có của một châu lục nghèo đói, xung đột, bệnh tật,… trong con mắt của thế giới.
 
Định hướng năng lực được hình thành:
         - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong học tập.
         - Năng lực giao tiếp.
         - Năng lực hợp tác trong học tập và làm việc.
         - Năng lực giải quyết vấn đề.
         - Năng lực tự học.
         - Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.
         - Năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh.
 
 
 
PHỤ LỤC 3
Bảng tiến trình tổ chức các hoạt động học tập
Thời gian dự kiến Tiến trình dạy học Hoạt động của học sinh Hỗ trợ của giáo viên Kết quả/ sản phẩm dự kiến
1 tiết( trên lớp- tuần 1) Khởi động và giao nhiệm vụ. - Sẵn sàng hợp tác, trao đổi để cùng thực hiện nhiệm vụ được giao.(Hoàn thành phiếu điều tra nhu cầu, sở thích; thành lập được nhóm…)
- Trao đổi để đưa ra những nội dung cần tìm hiểu đúng mục tiêu của dự án.
- Kí hợp đồng thực hiện dự án.
- Định hướng, hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập ( tìm hiểu một số nội dung về sự phân hóa thiên nhiên ở nước ta).
- Điều chỉnh các nhóm sao cho phù hợp (về số lượng học sinh, sở thích của học sinh…)
- Thành lập được nhóm ( có thể theo sở thích…).
- Thống nhất những nội dung cơ bản cần tìm hiểu về tự nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế châu phi và khu vực Mỹ Latinh ( nội dung có thể do giáo viên định hướng hoặc do nhóm học sinh  đề xuất). Sản phẩm có thể được trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy…
- Ký hợp đồng thực hiện dự án giữa giáo viên và đại diện nhóm học sinh.
  Xây dựng kế hoạch thực hiện - Tích cực trao đổi, thảo luận để xây dựng đề cương chi tiết cho nội dung đã lựa chọn ( hoặc được phân công).
- Đưa ra các phương án/ giải pháp thực hiện dự án; phân công thực hiện dự án.
- Quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
- Định hướng cho các nhóm xây dựng kế hoạch làm sao thực hiện dự án đúng tiến độ.
Bản kế hoạc làm việc có phân công chi tiết nội dung công việc, thời gian hoàn thành tới từng thành viên trong nhóm.
2 tuần ( ở nhà – tuần 1,2) Thực hiện dự án - Thu thập, tìm liếm và xử lí thông tin qua: hồi cứu tư liệu; điều tra…
- Trao đổi, thảo luận, sàng lọc thông tin để viết báo cáo.
- Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện dự án.
- Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiên dự án.
Cung cấp thông tin cần thiết để các nhóm tìm kiếm thông tin thuận lợi…
- Các thông tin tin cậy ( Tranh ảnh, bảng biểu, tài liệu tham khảo khác).
- Video clip.
 - Báo cáo  ( viết tay hoặc đánh máy).
Bài trình chiếu.
2 tiết (trên lớp- tuần 3,4) Báo cáo, đánh giá kết quả - Tích cực chủ động báo cáo kết quả thực hiện dự án.
- Trao đổi, chia sẻ , thảo luận.
- Đưa ra những thắc mắc trong quá trình thực hiện dự án .
- Đánh giá kết quả ( tự đánh giá) và đánh giá lẫn nhau ( một cách khách quan trung thực)
- Tổ chức để các nhóm báo cáo, trao đổi kết quả làm việc.
- Chuẩn bị một số câu hỏi chuyên sâu cho từng nhóm . Các tiêu chí đánh giá sản phẩm; đại biểu tham dự.
- Quan sát các nhóm trình bày báo báo ; thảo luận…
Chuẩn bị phàn thưởng cho các nhóm làm tốt.
Các báo cáo kết quả thực hiện dự án của các nhóm.
 
PHỤ LỤC 4
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CỦA HỌC SINH
 
 
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU  CỦA HỌC SINH
(Trước khi thực hiện dự án)
Họ và tên : .........................................
Lớp :.....................................................
Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống trong bảng có câu trả lời phù hợp với em.
Em quan tâm ( hoặc có hứng thú) đến nội dung nào của dự án ?
Nội dung Không
1................................    
2. ..........................    
3. ....................................    
4. ..................................    
5. .....................................    
6. .....................................    
< >Khả năng của học sinh đánh dấu X vào ô trả lờiStt
Nội dung điều tra

Không
1
Khả năng thiết kế bản trình chiếu trên powerpoint
 
 
2
Khả năng hội họa
 
 
3
Khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng Internet
 
 
4
Khả năng thiết kế bản thuyết trình trên các ứng dụng phần mềm CNTT :
 
 
5
Khả năng phân tích và tổn hợp thông tin
 
 
6
Khả năng vẽ biểu đồ trên excel
 
 
7
Khả năng thuyết trình
 
 
         
3. Mức độ quan tâm đến các sản phẩm dự kiến sẽ thực hiện. Học sinh đánh số theo mức độ như sau : 1- rất thích, 2- thích, 3- có thể tham gia vào ô ‘ Mức độ quan tâm’

 
STT Sản phẩm mong muốn thực hiện Mức độ quan tâm
1 Trình bày bằng bản word  
2 Poster trên giấy Ao  
3 Bài trình bày bằng Powerpoint  
4 Bài trình bày bằng các ứng dụng khác như : Proshow, Fezi, Minmap….  
 
4. Mong muốn của học sinh khi tham gia vào dự án. Đánh  dấu X vào ô trả lời
 
Stt Mong muốn của học sinh Trả lời
1 Phát triển năng lực hợp tác  
2 Phát triển năng lực sử dụng công nghệ  
3 Phát triển năng lực giao tiếp  
4 Phát triển năng lực thu thập và xử lí thông tin  
5 Phát triển năng lực  giả quyết vấn đề  
6 Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu  
7 Các năng lực khác………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 5
Bảng phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm
Nhóm Nội dung nhiệm vụ
1 Tìm hiểu:
Những khó khăn, thuận lợi của tự nhiên châu Phi đối với người dân châu Phi và một số giải pháp cần thiết để khắc phục khó khăn đó.
 Nguyên nhân dẫn đến sự kiệt quệ tài nguyên của châu Phi.
Những quốc gia xâm chiếm châu Phi, một số cuộc chiến tranh tiêu biểu của châu Phi chống chế độ thực dân.
Sưu tầm một số hình ảnh về cảnh quan tự nhiên châu Phi
Bảng số liệu thống kê.
2 Tìm hiểu:
- Nhận xét về tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ lệ gia tăng dân số, tuổi thọ trung bình của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới..
- Nguyên nhân nào dẫn đến những vấn đề của dân cư châu Phi.
- Tinh thần về sự vươn lên của người dân châu Phi được thể hiện như thế nào?
- Sưu tầm những hình ảnh về cảnh nghèo đói, bệnh tật mà người dân châu Phi phải gánh chịu.
3 Tìm hiểu:
- Quan sát bảng số liệu 5.2 SGK để nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi so với tốc độ tăng trưởng của thế giới.
 - Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng kinh tế châu Phi như vậy?
- Kinh tế một số nước châu Phi trong thời gian gần đây như thế nào?
- Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan như vậy, liệu cuộc sống của người dân châu Phi đã được cải thiện được chưa, lí do vì sao chưa được cải thiện. .
 
4 Tìm hiểu:
Kể tên các cảnh quan tự nhiên và tài nguyên khoáng sản của Mỹ Latinh?
Nhận xét về cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, đồng cỏ của Mỹ Latinh.
Nhận xét tài nguyên khoáng sản Mỹ Latinh.
Phân tích bảng số liệu 5.4 SGK để thấy được sự chênh lệch về mức sống trong xã hội Mỹ Latinh.
Nguyên nhân vì sao có sự chênh lệch đó.
Công cuộc cải cách ruộng đất không triệt để đã ảnh hưởng như thế nào đến người dân Mỹ Latinh.
Sưu tầm những hình ảnh về tự nhiên Mỹ Latinh
Kể tên các đế quốc xâm chiếm Mỹ Latinh. Các cuộc chiến tranh diễn ra ở Mỹ Latinh.
5
 
 
 
 
 
 
 
Tìm hiểu:
Nhận xét về tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh giai đoạn 1985-2004.
Nhận xét về tình trạng nợ nước ngoài của các nước Mỹ Latinh.
Nguyên nhân nào dẫn đến kinh tế các nước Mỹ Latinh phát triển thiếu ổn định như vậy?
Những giải pháp nào  để cải thiện tình hình phát triển kinh tế của các nước Mỹ Latinh?
Liên hệ thực tế để thấy được quan hệ giữa Việt Nam với một số nước Mỹ Latinh.
                                              
 
PHỤ LỤC 6
                                 PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 1.
( Dành cho nhóm thiết kế bài trình bày trên powerpoint và các ứng dụng khác)
I/ Một số vấn đề về tự nhiên châu Phi
                              Yêu cầu về nội dung    
 - Phần lớn lãnh thổ châu Phi là hoang mạc và xavan, khí hậu khô nóng.
- Khoáng sản và rừng đang bị khai thác quá mức làm cạn kiệt tài nguyên, huỷ hoại môi trường.
- Giải pháp quan trọng:
+ Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
+ Phát triển thuỷ lợi.
 
                                PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 2.
                    (Dành cho nhóm thiết kế bài trình bày dưới dạng Word)
II/ Một số vấn đề về dân cư và Xã hội Châu Phi
- Châu Phi dẫn đầu thế giới về tỉ suất sinh thô (38%), tỉ suất tử thô (15%) và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (2,3%).          
- Tuổi thọ trung bình của người dân châu phi rất thấp, chỉ đạt 52 tuổi.
- Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa được xoá bỏ, tình trạng nghèo đói còn phổ biến.
- Diễn ra nhiều xung đột sắc tộc.
- Vẫn còn nhiều bệnh tật đe doạ.
 
 
 
PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 3
                   ( Dành cho nhóm thiết kế bài trình bày đươi dạng Word)
III/ Một số vấn đề về kinh tế châu Phi:
1. Nền kinh tế hiện nay của châu Phi còn rất nghèo nàn lạc hậu.
- Châu Phi chỉ đóng góp 1,9 % GDP toàn cầu(năm 2004).
- Châu Phi có 34/ tổng số 54 quốc gia thuộc loại kém phát triển của thế giới.
- Đa số các nước châu Phi có mức tăng trưởng kinh tế thấp.
 
2. Gần đây, nền kinh tế châu Phi đang phát triển theo chiều hướng tích cực.
Trong thập niên vừa qua, tỉ lệ tăng trưởng GDP của châu Phi tương đối cao.
 
                                                                  
PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 4
                       (Dành cho nhóm thiết kế bài trình bày đươi dạng Word)
 
  IV.Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội của Mỹ Latinh.
1. Tự nhiên.
a. Có nhiều môi trường tự nhiên, phân hoá từ Bắc- Nam, từ Đông- Tây, từ thấp lên cao.
b. Nhiều tài nguyên:
- Tài nguyên rừng, biển phong phú.
- Sông ngòi có giá trị cao về nhiều mặt: giao thông vận tải, thuỷ lợi, thuỷ điện…
- Đất trồng đa dạng.
ð Thuận lợi phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới, cung cấp khối lượng lớn nông sản cho thị trường thế giới
- Nhiều khoáng sản:
+ Các quặng kim loại màu như đồng, thiếc, kẽm, bô xit và các kim loại quý như vàng, bạc và đá quý.
+ Các khoáng sản chiến lược như dầu mỏ, khí đốt, phốt phát.
ð Thuận lợi phát triển công nghiệp với nhiều ngành.
2. Dân cư và xã hội.
- Tỉ lệ dân nghèo còn cao.
- Sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn.
- Hiện tượng đô thị hoá tự phát diễn ra rất trầm trọng: thị dân chiếm 75% dân số, nhưng 1/3 số đó sống trong điều kiện khó khăn.
 
PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 5
                 (Dành cho nhóm thiết kế bài trình bày dưới dạng Word)
V. Một số vấn đề về kinh tế Mỹ Latinh.
   1.Đặc điểm.
- Nợ nước ngoài nhiều.
- Kinh tế tăng trưởng không đều.
- Tình hình chính trị thiếu ổn định.
- Đầu tư nước ngoài giảm mạnh.
- Phụ thuộc vào tư bản nước ngoài.
2. Nguyên nhân.
- Duy trì chế độ phong kiến lâu đời.
- Chính phủ không đề ra được đường lối phát triển kinh tế độc lập - tự chủ, sáng tạo.
3. Giải pháp:
- Củng cố bộ máy nhà nước.
- Phát triển giáo dục.
- Quốc hữu hoá một số ngành kinh tế.
- Tiến hành công nghiệp hoá.
- Tăng cường và mở rộng buôn bán với nước ngoài.
ð Gần đây tình hình kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực: Xuất khẩu tăng nhanh, nhiều nước đã khống chế được lạm phát, tỉ lệ tăng giá tiêu dùng giảm…
 
 
PHỤ LỤC 7
CÁC PHIẾU THỰC HIỆN DỰ ÁN
 
 
 
 
HỢP ĐỒNG HỌC TẬP
                            Hòa Trị, ngày        tháng     năm
Đại diện bên A
Ông ( bà ):
Chức danh:
Đại diện bên B:
Em:………………….
Chức danh: nhóm trưởng.
Nội dung hợp đồng:
Bên B có trách nhiệm hoàn thành ............................................................................................................................................ đảm bảo theo đúng các tiêu chí đánh giá.
Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 1 tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng
- Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ trợ khi được yêu cầu.
- Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, hình thức trình bày và thời gian hoàn thành
 
ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHẬT KÍ CÁ NHÂN
HỌ VÀ TÊN:           
Nhóm......................
Nhiệm vụ trong dự án:
……………………………………………………………………..
Ghi lại những hiểu biết của em về nội dung của chủ đề:
 
 
Những điều em muốn biết ( Hoặc còn thắc mắc) về nội dung của chủ đề:
 
 Những điều em hiểu sau khi thực hiện dự án
 
 Em cảm thấy hứng thú nhất với nội dung nào trong dự án? Vì sao?
 
Theo em, mục đích, (ý nghĩa) của dự án này là gì?
 
Những ý kiến đề xuất
 
                                           
                                Chữ kí của học sinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM
            Họ và tên:
            Thuộc nhóm:
Thang điểm: 1 - kém; 2 - Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc (khoanh tròn điểm cho từng mục)
Tiêu chí Yêu cầu Điểm
Thái độ học tập 1 Tuân thủ theo sự điều hành người điều hành 1 2 3 4 5
2 Thể hiện sự hứng thú đối với nhiệm vụ được giao 1 2 3 4 5
3 Tích cực, tự giác trong học tập 1 2 3 4 5
4 Thể hiện sự ham hiểu biết, nếu có câu hỏi với giáo viên phải là câu hỏi liên quan đến nội dung chủ đề 1 2 3 4 5
Tổ chức, tương tác 5 Thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm 1 2 3 4 5
6 Cá nhân có đóng góp ý kiến trong nhóm 1 2 3 4 5
7 Có sự sáng tạo trong hoạt động 1 2 3 4 5
8 Cá nhân tham gia vào tất cả các giai đoạn làm việc nhóm 1 2 3 4 5
Kết quả 9 Sản phẩm có những điểm mới để nhóm khác học tập 1 2 3 4 5
10 Sản phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng 1 2 3 4 5
Điểm trung bình
                                                                                 Chữ kí người đánh giá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
            Tên nhóm:                                 Số lượng thành viên:
            Nội dung nhóm trình bày:
Thang điểm: 1 - kém; 2 - Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc (khoanh tròn điểm cho từng mục)
Tiêu chí Yêu cầu Điểm
 
Bố cục
1 Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem 1 2 3 4 5
2 Cấu trúc mạch lạc, logic 1 2 3 4 5
3 Nội dung phù hợp tiêu đề 1 2 3 4 5
 
 
Nội dung
4 Nội dung chính rõ ràng, khoa học 1 2 3 4 5
5 Các ý chính có sự liên kết 1 2 3 4 5
6 Có liên hệ thực tiễn 1 2 3 4 5
7 Có sự kết nối với kiến thức đã học 1 2 3 4 5
8 Sử dụng kiến thức của nhiều môn học 1 2 3 4 5
 
 
 
 
Trình bày
9 Giọng nói rõ ràng, khúc triết; âm lượng vừa phải, dễ nghe 1 2 3 4 5
10 Tốc độ trình bày vừa phải, dễ nghe 1 2 3 4 5
11 Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi 1 2 3 4 5
12 Thể hiện được cảm hứng, sự tự tin, nhiệt tình khi trình bày 1 2 3 4 5
13 Có giao tiếp bằng ánh mắt với người tham dự 1 2 3 4 5
Sử dụng công nghệ 14 Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao 1 2 3 4 5
15 Phông chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lý 1 2 3 4 5
16 Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc 1 2 3 4 5
Tổ chức tương tác 17 Cách dẫn dắt vấn đề thu hút sự chú ý của người dự; không bị lệ thuộc vào phương tiện 1 2 3 4 5
18 Có nhiều học sinh trong nhóm tham gia trình bày 1 2 3 4 5
19 Trả lời các câu hỏi thêm từ người dự 1 2 3 4 5
20 Phân bố thời gian hợp lý 1 2 3 4 5
Tổng số mục đạt điểm          
Điểm trung bình:
                                                                                  Chữ kí người đánh giá
 
 
                                                PHỤ LỤC 8
                                      Sản phẩm của các nhóm
Nhóm 1:xem đĩa video
Nhóm 2:
    - Châu Phi có tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao gần gấp đôi của thế giới, cao hơn tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của chính nhóm nước đang phát triển. Tuổi thọ trung bình thấp, mức sống thấp.Tỉ lệ biết chữ thấp.
Quốc gia Tỷ lệ biết chữ ( % )
Seychelles 92
Nam Phi 82
Ai Cập 71
Algeria 70
   
Sierra Leone 35
Niger 29
Chad 26
Burkina Faso 22
Mali 19
 
    - Nguyên nhân: Do các hủ tục lạc hậu, do bị các nước thực dân, đế quốc thống trị trong thời gian dài.
    - Châu Phi có nhiều nỗ lực nhằm thay đổi hình ảnh “truyền thống” vốn có là một châu lục nghèo đói, xung đột, bệnh tật... trong con mắt của thế giới: Sự tham gia của một số nhà hoạt động chính trị trong công cuộc tìm kiếm sự công bằng cho các nước bị chủ nghĩa thực bóc lột trong thời gian dài (Ví dụ: Cựu tổng thư kí Liên hợp quốc Ko-fi A-nan, bà A-sa Râu- giơ Mi-gi-rô, bà Oa-ga-ri Mu-ta ma tai)
    - Hình ảnh về cảnh đói nghèo, bệnh tật của người dân châu Phi
 


 
Nhóm 3:
   - Qua bảng số liệu 5.2 SGK cho ta thấy: Một số  nước châu Phi có tốc độ tăng trưởng GDP khá cao và tương đối ổn định trong những năm gần đây. Tuy nhiên trong thực tế nền kinh tế châu Phi vẫn còn  rất nhỏ (ví dụ: tỉ lệ đóng góp của nền kinh tế châu Phi vào nền kinh tế thế giới 1,9%GDP) và có những quốc gia có tỉ lệ tăng trưởng rất thấp, nền kinh tế của châu lục này nhìn chung còn kém phát triển.
 
 
Tốc độ tăng trưởng GDP một số nước châu Phi (tính theo trị giá so sánh)
  1990 1995 2000 2004 2014
An-giê-ri 3,2 4,0 2,4 5,2 2,7
Nam Phi - 0,3 3,1 3,5 3,7 3,7
Ga-na 3,3 4,5 3,7 5,2 8,4
Công-gô 3,0 0,7 8,2 4,0 8,8
Thế giới 2,9 2,8 4,0 4,1 3,4
 
 
 
NƯỚC TỐC ĐỘ TĂNG GDP (%)- 2014
LYBIA 11,6
SIERRA LEONE   9,6
CHAD   9,5
COTE D’L VOIRE   9,3
DG CONGO   8,8
GHANA   8,4
MOZAMBIQUE   8,3
ANGOLA   8,0
ZAMBIA   7,6
RWANDA   7,2
 
    - Nguyên nhân: Do điều kiện tự nhiên, do chủ nghĩa thực dân, vai trò và khả năng của nhà nước…
Nhóm 4:
 - Các cảnh quan tự nhiên Mỹ Latinh: Rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ẩm, đồng
Cỏ
 
.
 - Khoáng sản giàu có: nhiều dầu mỏ, khí tự nhiên, kim loại màu...
-Tỉ lệ dân nghèo còn cao, có sự chênh lệch giữa giàu và nghèo còn quá lớn.
 
Quèc gia Gi¸ trÞ tµi s¶n(triÖu USD) Møc ®é chªnh lÖch
  10% nghÌo nhÊt 10% giµu nhÊt
Chilª 900 35490
Hamaica 220 2454
Mªhic« 5813 25050
Panama 80 5022
     
 
  - Nguyên nhân: trình độ, chính sách cải cách ruộng đất không triệt để.
- Chính sách cải cách ruộng đất không triệt để đã tạo điều kiện cho các chủ trang trại chiếm phần lớn đất đai, dân nghèo không có đất kéo ra thành phố tìm việc làm, gây nên tình trạng đô thị hóa tự phát.
 - Tên các đế quốc xâm chiếm Mỹ Latinh:Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha            Tên một số cuộc chiến tranh tiêu biểu:Haiti(1804), Achentina(1816), Pê ru(1821), Meehico(1821)
Nhóm 5
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latinh không đồng đều.
Nợ nước ngoài nhiều
 
 
Quốc gia GDP(Tỉ USD) Tổng số nợ Quốc gia GDP(Tỉ USD) Tổng số nợ          
Achentina 115.5 158,0 Mehico 676,5 149,9          
Bzaxin 605,0 220,0 Panama 13,8 8,8          
Chile 94,1 46,0 Paragoay 7,1 3,2          
Hamaica 8,0 16,8 Peru 68,6 29,8          
 
Nguyên nhân: Mỹ Latinh duy trì chế độ phong kiến lâu đời, chính phủ không đề ra được đường lối phát triển độc lập-tự chủ-sáng tạo.
Giải pháp: Củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế, tiến hành công nghiệp hóa, tăng cường sự mở rộng buôn bán với nước ngoài.
 
 
 
17 Ngày
07 Giờ
23 Phút
52 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay175
  • Tháng hiện tại3,438
  • Tổng lượt truy cập142,365
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây