Kế hoạch lao động vệ sinh trường lớp năm học 2016-2017

Thứ tư - 21/09/2016 05:35
         SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN
  TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
 
 
 

             Số:   210 /KH- THPT TS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Phú Hòa, ngày 05  tháng 9  năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Lao động vệ sinh trường lớp năm học 2016-2017
 
 
 

Để bảo đảm vệ sinh môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực. Trường THPT Trần Suyền xây dựng kế hoạch phân công lao động các lớp trong học kỳ I như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Lao động trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục, rèn luyện sức khỏe, hình thành học sinh ý thức lao động tốt góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cơ sở cho học sinh tham gia lao động có hiệu quả sau này.
- Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức cho học sinh lao động hình thành ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung, tạo môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh lao động phải có hiệu quả, đúng quy trình, tập trung học sinh điểm danh, kiểm tra dụng cụ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, nghiệm thu phần việc học sinh làm, đánh giá rút kinh nghiệm.
II. Chỉ tiêu lao động:
- 100 % học sinh tham gia lao động với ý thức tốt.
- 100% giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt các buổi lao động.
- 100 % Công chức, viên chức và người lao động xây dựng môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp.
II. Nội dung
1. Hằng ngày
- GVCN phân công học sinh trực nhật trong và ngoài phòng học, xếp bàn ghế thẳng hàng, hoàn thành trước 6h45 phút (khối sáng); trước 12h15 (khối chiều), đổ rác vào thùng ở cuối dãy phòng học;
- Các lớp luân phiên nhau đổ thùng rác tại hố rác trước 7 h (khối sáng), trước 12h 30 (khối chiều);
- GVCN nhận sổ trực vào thứ 7 và phân công học sinh trực ở cổng trường theo thông báo số 208/TB-THPT TS ngày 05/9/2016 trường THPT Trần Suyền.
 
 
2. Các lớp học hai buổi ở Phòng 105, 106
GVCN lớp 12A1, 11 A2, 11A1, 10A1 phân công học sinh làm vệ sinh phòng học 105, 106 từng buổi, hoàn thành trước khi vào lớp, rác đổ vào hố rác.
3. Thùng rác ở tầng 2 và tầng 3.
Các lớp luân phiên nhau đổ thùng rác tại hố rác trước 7 h (khối sáng), trước 12h 30 (khối chiều)
Thời gian Thùng rác
 tầng 3
Thùng rác
 tầng 2
Tuần Lớp Lớp
  Sáng              Chiều                          Sáng            Chiều
Tuần 02 (12-17/9/2016) 12 B2              10A3 12C1           10A10
Tuần 03 (19-24/9/2016) 12B1               10A2 11A2           10 A9
Tuần 04 (26/9-1/10/2016) 12A5               10A1 11C1           10A8
Tuần 05 (3-8/10/2016) 12A4               11S 11C2           10A7
Tuần 06 (10-15/10/2016) 12A3               11D 11H             10A6
Tuần 07 (17-22/10/2016) 12A2              11A3 11L1           10A5
Tuần 08 (24-29/10/2016) 12A1              11A1 11L2           10A4
Tuần 09 (31/10-5/11/2016) 12 B2              10A3 12C1           10A10
Tuần 10 (7-12/11/2016) 12B1               10A2 11A2           10 A9
Tuần 11 (14-19/11/2016) 12A5               10A1 11C1           10A8
Tuần 12 (21-26/11/2016) 12A4                11S 11C2           10A7
 Tuần 13 (28/11-3/12/2016) 12A3               11D 11H             10A6
Tuần 14 (5-10/12/2016) 12A2               11A3 11L1           10A5
Tuần 15 (12-17/12/2016) 12A1               11A1 11L2           10A4
Tuần 16 (19-24/12/2016) 12 B2              10A3 12C1           10A10
Tuần 17 (26-31/12/2016) 12B1               10A2 11A2           10 A9
Tuần 18 (2-7/01/2017) 12A5               10A1 11C1           10A8
Tuần 19  (9-14/01/2017) 12A4               11S 11C2           10A7
3. Sảnh và khoảng giữa cầu thang P203-P204, P303- P304
Tháng Sảnh và khoảng giữa cầu thang P203 và 204 Khoảng giữa cầu thang
 P303 và P304
9,11, 1 Buổi sáng: 11C1
Buổi chiều:10A6
Buổi sáng: 12A3         
Buổi chiều: 11D
10,12,2 Buổi sáng: 11C2
Buổi chiều:10 A7
Buổi sáng:12A4      
Buổi chiều: 11D
 
 
4. Phòng TN Hóa-Sinh, phòng TN vật lý, phòng tin, phòng đa năng
Tháng Phòng TN Hóa-Sinh (lớp thống nhất thời gian với cô Thuận, cô Huệ), phòng TN vật lý  lý (lớp thống nhất thời gian với thầy Sơn) Phòng tin, phòng đa năng
(lớp thống nhất thời gian với
thầy Tâm)
9
(2 lần/tháng)
12A2 12A5
10
(2 lần/tháng)
12A4 12B1
11
(2 lần/tháng)
12B2 12C1
12
(2 lần/tháng)
12A3 11A2
1
(2 lần/tháng)
11C1 11C2
5. Lao động hàng tuần
Lớp Thời gian Công việc
Khối sáng Hàng tuần Vệ sinh phòng học của lớp mình
(Lau, quét mạng nhện trong phòng, hành lang; lau,  quét cửa sổ, cửa ra vào, cậy kẹo segum cao su dính ở hành lang).
10A2 Tuần 02
(Từ ngày 12-17/9/2016)
Quét nhặt rác, giấy, bao bóng trong các bồn hoa trong sân trường, các bồn trồng cây chuỗi dọc hành lang ngoc,sau các phòng học, khu vực gần hố rác, khu vực từ căn tin, nhà xe giáo viên đến các bồn hoa.
10A3 Tuần 03
(Từ 19-24/9/2016 ngày )
Như trên
10A4 Tuần 04
(Từ ngày 26/9-1/10/2016)
Như trên
10A5 Tuần 05
(Từ ngày3-8/10/2016 )
Như trên
10A6 Tuần 06
(Từ ngày 10-15/10/2016)
Như trên
10A7 Tuần 07
(Từ ngày 17-22/10/2016)
Như trên
10A8 Tuần 08
(Từ ngày 24-29/10/2016)
Như trên
10A9 Tuần 09
(Từ ngày 31/10-5/11/2016)
Như trên
10A10 Tuần 10
(Từ ngày 7-12/11/2016)
Như trên
11A3 Tuần 11
(Từ ngày 14-19/11/2016)
Như trên
11D Tuần 12
(Từ ngày 21-26/11/2016)
Như trên
11S Tuần 13
(Từ ngày 28/11-3/12/2016)
Như trên
11L2 Tuần 14
(Từ ngày 5-10/12/2016)
Như trên
10A3 Tuần 15
(Từ ngày 12-17/12/2016)
Như trên
10A4 Tuần 16
(Từ ngày 19-24/12/2016)
Như trên
10A5 Tuần 17
(Từ ngày 26-31/12/2016)
Như trên
10A6 Tuần 18
(Từ ngày 2-7/01/2017)
Như trên
10A7 Tuần 19
(Từ ngày 9-14/01/2017)
 
Như trên
11 L1 Tuần 02
(Từ ngày 12-17/9/2016)
Gom rác toàn bộ từ khu vực phía sau dãy tầng 2, khu vực hố rác đến nhà  xe của học sinh, tập trung dồn rác về khoảng trống để đốt (liên hệ với ông Phạm Cư để hướng dẫn)
11H Tuần 02
(Từ ngày 12-17/9/2016)
Dãy cỏ ven các bồn hoa (bên ngoài bồn hoa), quét, nhặt rác từ bãi cỏ ( phía nhà xe GV) đến nhà xe giáo viên, cổng phụ.
6. Tổ chức thực hiện
- Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tổ chức, giám sát và quản lý lớp trong quá trình lao động;
 
- Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, trực bảo vệ, nhân viên tạp vụ có trách nhiệm đôn đôc, nhắc nhở, nghiệm thu trong quá trình lao động vệ sinh trường, lớp;
 - Tùy theo thời tiết hoặc công việc đột xuất, Ban giám hiệu có thể phân công cụ thể cho từng lớp.
- BGH phối hợp với Đoàn trường tổ chức kiểm tra đột xuất; lớp nào không đảm bảo vệ sinh theo phân công nhà trường, không hoàn thành nhiệm vụ phân công, ngoài việc trừ điểm thi đua hàng tuần, BGH nhắc nhở, phê bình, GVCN tổ chức cho lớp lao động bù nhằm giáo dục ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp.
Trên đây là kế hoạch lao động vệ sinh của nhà trường học kỳ II năm học 2016-2017, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên phản ánh kịp thời để giải quyết.
 
Nơi nhận:
- HT, các PHT;
- Đoàn trường;
- GVCN;
- Website trường Trần Suyền ;
- Lưu: VT.
                                                                                                               
   KT.HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                         
(Đã ký)
 
Lương Thị Hoàng Oanh
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

 
17 Ngày
07 Giờ
21 Phút
51 Giây
Lịch sử Việt Nam
Liên kết

 

 

 

Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay224
  • Tháng hiện tại3,487
  • Tổng lượt truy cập142,414
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây