Quyết định kiểm tra nội bộ

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN NĂM HỌC 2016-2017
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016 – 2017

Số kí hiệu 228 / QĐ-THPT TS
Ngày ban hành 20/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Trần Suyền
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phạm Vũ Luận

Nội dung


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  228 / QĐ-THPT TS Phú Hòa , ngày 21  tháng 9  năm 2016

                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017
 
 
 
 

         

                                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
 
Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường trung học phổ thông và Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BNV ngày 02/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập;
Căn cứ Công văn số 687/SGDĐT-TTr ngày 31/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016 và điều kiện thực tế về năng lực, trình độ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Trần Suyền.
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Trần Suyền năm học 2016-2017 gồm các ông (bà) sau đây (có tên trong danh sách đính kèm).
          Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ của đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra nội bộ trường THPT Trần Suyền năm học 2016-2017 theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành.
          Điều 3. Các ông (bà) có tên ở điều 1, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
      Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                      
- Như Điều 3;
- Lưu : VT, hồ sơ KTNB.                                                                             
          Hải Tân.
                                                                                                  Trương Hải Tân

DANH SÁCH
BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
NĂM HỌC 2016-2017
 
(Kèm theo Quyết định số: 228 /QĐ-THPT TS  ngày 21/9/2016
của Hiệu trưởng Trường THPT  Trần Suyền)
 
 
 
 
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
Trong đơn vị Trong Ban
01 Trương Hải Tân Hiệu trưởng Trưởng ban
02 Nguyễn Thị Hồng P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban
03 Lê Văn Công P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban
04 Lương Thị Hoàng Oanh               P. Hiệu trưởng P. Trưởng ban
05 Đặng Thị Châu Thư ký hội đồng Ủy viên - Thư ký
06 Nguyễn Xuân Thái Chủ tịch Công đoàn Ủy viên
07 Võ Kim Nguyên Tổ trưởng - Thể dục,QDQPAN Ủy viên
08 Lê Văn Tuyền Trưởng ban TTND Ủy viên
09 Nguyễn Lương Phú Tổ trưởng-Toán Ủy viên
10 Nguyễn Tấn Du Tổ trưởng-Vật lý, Công nghệ Ủy viên
11 Đặng Thị Hồng Huệ Tổ trưởng-Hóa học Ủy viên
12 Nguyễn Thị Thuận Tổ trưởng-Sinh vật, Công nghệ Ủy viên
13 Trần Thị Ái Lê Tổ trưởng-Ngữ văn Ủy viên
14 Nguyễn Thị Mỹ Chung Tổ trưởng- Lịch sử, Địa lý Ủy viên
15 Tạ Xuân Nhất           Tổ phó-Địa lý Ủy viên
16 Phạm Thị Bích Đào Tổ trưởng-Ngoại ngữ Ủy viên
17 Võ Đình Thiên Tổ trưởng-Tin học Ủy viên
18 Lê Thị Nở Tổ trưởng Văn phòng Ủy viên
19 Võ Thị Kim Thấm Kế toán Ủy viên
 
 
 Tổng cộng danh sách có 19 CBVC

 
          SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Số:  229    /KH-THPTTS        Phú Hòa , ngày  22  tháng 9  năm 2016
       
 
 
                                                KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ
                                                   NĂM HỌC 2016 – 2017
          Thực hiện Chỉ thị số  3031 /CT-BGDĐT ngày  26/8/2016  của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017;  Quyết định số  1588/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017; Công văn số  781 /SGD ĐT- GDTrH ngày 15/9/2016  của Sở GD và ĐT Phú Yên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017; Kế hoạch số 01/KH-TTr ngày 29/8/2016 của Thanh Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Về kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017; kết quả kiểm tra năm học 2015-2016. Trường THPT Trần Suyền lập kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017  như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
 Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên của nhà trường, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý. Kiểm tra nhằm mục đích thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng quản lý, nhận rõ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả cụ thể các hoạt động của mỗi cá nhân, từ đó có các biện pháp chỉ đạo, điều hành, điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Xem xét và đánh giá ưu điểm, nhược điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, bộ phận trong đơn vị, từ đó phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
 Thông qua công tác kiểm tra để tự đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý trong đơn vị.
Công tác kiểm tra nội bộ tại đơn vị phải được thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra( kiểm tra cấp dưới theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục) vừa là đối tượng kiểm tra ( công khai hóa các hoạt động, các thông tin quản lý để Ban kiểm tra nội bộ kiểm tra).
 
II.Nhiệm vụ:
Xây dựng Kế hoạch và triển khai hoạt động kiểm tra theo đúng tinh thần Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ  Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Công văn  số 71/2013/SGDĐT-TTr ngày 24/1/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục. Ban kiểm tra nội bộ trường học thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
 Củng cố, xây dựng lực lượng; đổi mới hoạt động  kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý,  nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện “3 công khai”; tăng cường  kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
 Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường theo chuẩn; quản lý chấn chỉnh các sai phạm về dạy thêm, học  thêm,  xử lý nghiêm các hành vi vi phạm  tạo sự chuyển biến tích cực trong dạy và học.
 
          Tăng cường công tác  kiểm tra chuyên đề;  kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động trong giáo dục và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;  đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới công tác thi cử, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; xét lên lớp, tuyển sinh; công tác quản lý cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.
III. Nội dung kiểm tra:
-Về xây dựng đội ngũ: Số lượng và cơ cấu, chất lượng đội ngũ; các hoạt động phối hợp của tập thể sư phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy; nền nếp hoạt động của tổ, bộ phận trong nhà trường; công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng; công tác bình xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức.
          - Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính: Việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất; phòng làm việc; thư viện; thiết bị; đồ dùng dạy học; sân chơi; bãi tập; khu vệ sinh; khu để xe; việc xây dựng cảnh quan trường học; vệ sinh học đường; môi trường sư phạm; công tác tài chính( chế độ kế toán, tài chính, thiết lập hồ sơ tài chính theo quy định của pháp luật).
          - Về hoạt động và chất lượng giáo dục, đào tạo: Hoạt động và chất lượng giáo dục đạo đức học sinh; thực hiện nội dung, chương trình kế hoạch giáo dục đạo đức trong và ngoài giờ lên lớp; hoạt động của giáo viên chủ nhiệm; hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
          - Về hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn văn hóa và các mặt giáo dục khác: Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy các bộ môn văn hóa; việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy và học, chất lượng giảng dạy của giáo viên; kết quả học tập của học sinh; thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch các hoạt động giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, giáo dục ngoài giờ lên lớp.
          - Về tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng nhà trường: Tự kiểm tra đánh giá lề lối làm việc, phong cách tổ chức và quản lý; tự đánh giá khách quan phẩm chất, năng lực và uy tín của mình để tự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực của người cán bộ quản lý trường học.
IV.Lịch kiểm tra nội bộ:
THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA NGƯỜI KIỂM TRA GHI CHÚ
 
 
 
 
 
9
- KT cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính .
- KT việc xây dựng cảnh quan trường học; vệ sinh học đường; môi trường sư phạm.
- KT  nề nếp dạy và học.
 
- Tổ hành chính.
 
- Đoàn Thanh niên, GVCN,  y tế trường hoc.
- Giáo viên.
 
 
- Ban KT nội bộ.
- C.Oanh.
 
 
-C.Hồng,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
- KT hoạt động của tổ chuyên môn.
 
- Tổ chuyên môn . - C.Hồng
 
 
 
 
 
 
 
11 -- KT hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn văn hóa.Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy các bộ môn văn hóa; việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy và học, chất lượng giảng dạy của giáo viên; kết quả học tập của học sinh.
 
- GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-C.Hồng,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
-- KT hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị.
 
- KT hoạt động của bộ phận văn thư.
- KT hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- NV thiết bị, thư viện
 
-  Văn thư
 
- GVCN, GV bộ môn.
- T.Công
 
 
- C.Hồng
 
-C.Hồng, Oanh
 
 
 
 
1 - Kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Kiểm tra tài chính.
 
- KT hoạt động và chất lượng giáo dục đạo đức học sinh; thực hiện nội dung, chương trình kế hoạch giáo dục đạo đức trong và ngoài giờ lên lớp.
- GV
 
- Kế toán, thủ quỹ.
 
- GVCN, Đoàn Thanh niên.
- C.Hồng
 
- Ban KT nội bộ.
- T.Công, C.Oanh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
- KT các hoạt động giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, giáo dục ngoài giờ lên lớp. - GV dạy môn Thể dục và GDQP, GVCN.  C.Hồng, C.Oanh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
- KT hoạt động dạy thêm, học thêm.
- KT hoạt động của giáo viên chủ nhiệm; hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về công tác giáo dục đạo đức học sinh.
- GV dạy thêm.
 
- GVCN, Đoàn Thanh niên.
- Ban KT nội bộ.
- T.Công, C.Oanh.
 
 
 
 
 
4,5
- Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng.
- KT công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng; công tác bình xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức.
-Hiệu trưởng
 
- Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn, GV Công đoàn
- Ban KT nội bộ.
- Ban KT nội bộ.
 
 
 
V. Tổ chức thực hiện:
 Công tác kiểm tra nội bộ là yêu cầu bắt buộc đối với nhà trường. Căn cứ vào kế hoạch này, các Phó Hiệu trưởng  cụ thể hóa kế hoạch kiểm tra theo nhiệm vụ được phân công phụ trách và triển khai kế hoạch này tới toàn thể  cán bộ, giáo viên, nhân viên ngay từ đầu năm học để các tổ trưởng chuyên môn nắm bắt kế hoạch kịp thời, lên kế hoạch thực hiện cho tổ.
        Kết quả kiểm tra phải được kết luận, thông báo trong đơn vị, hồ sơ kiểm tra nội bộ phải  lưu đầy đủ, đúng quy định từ tổ chuyên môn đến nhà trường.
Tùy vào tình hình công việc cụ thể, BGH có thể điều động thêm một số CBGV, cốt cán chuyên môn tham gia công tác  kiểm tra nội bộ của nhà trường.
Nơi nhận:
- Ban kiểm tra nội bộ;
- Tổ Cm;
- Websize trường;
- Lưu: VT.       
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Hồng
                                    
 
          
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Trần Suyền"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ GD&ĐT"

 
17 Ngày
07 Giờ
24 Phút
15 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay166
  • Tháng hiện tại3,429
  • Tổng lượt truy cập142,356
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây