Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh
năm học 2017-2018

Số kí hiệu Số: 181 /KH- THPT TS
Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Trần Suyền
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

 SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN                  Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

        Số:   181 /KH- THPT TS                             Phú  Hòa, ngày 14  tháng 9  năm 2017
     
    
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh
năm học 2017-2018
 
          Thực hiện công văn số 822/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thực hiện
hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018;
Căn cứ nhiệm vụ năm học và đặc điểm của nhà trường năm học 2017 -2018. Nhà trường xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018 như sau:
I. Nhiệm vụ chung
Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 21-Ctr/TU ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Phú Yên và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng từng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát phát kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khỏa XII; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phô thông.
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. 
Đấy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh (HS) trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
1.1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V - 2018 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn);
 Tổ Sử- CD-Đia, GVCN  tiếp tục sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục.
 Thông qua tiết chào cờ hàng tuần giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới CB, VC và HS để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.
1.2. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong HS theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng viên trong trường học”.
1.3.  Tích cực tham gia giao ban, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và triệu tập của Sở GDĐT, Ban Tuyên giáo huyện ủy. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác HS, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn,  giáo viên tư vấn tâm lý, ... tham gia các lớp tập huân của ngành GDĐT.
1.4. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HS. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong trường, ngành Giáo dục. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV.
 
 
2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống
2.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Kế hoạch số 129/KH-SGDĐT ngàyl 9/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020”; Kế hoạch số 283/KH-SGDĐT ngày 18/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành GDĐT; Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 29/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên Kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em giai đoạn 2016-2020 và Chương trình phốii hợp số 177/CTPH-CTĐ-GDĐT-ĐTN 13/10/2016 trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2016-2021 giữa Sở GDĐT - Tỉnh Đoàn - Hội chữ Thập đỏ.
Tiếp tục thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/05/2014 của Bộ GDĐT về nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho HSSV.
Kiện toàn Tổ  tư vấn tâm lý cho học sinh. Đa dạng hóa nội dung, xây dựng và nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.
2.2.Thực hiện tốt chương trình phối hợp số 05/CTPH/SGDĐT-ĐTN 07/11/2016 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với tỉnh Đoàn Phú Yên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch liên tịch công tác hai Ngành trong năm học 2017-2018.
Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy đĩnh chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
2.3. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong HS. Tổ chức hiệu quả, thiết thực ngày Khai giảng, Lễ tri ân dành cho học sinh lóp 12, Lễ đón học sinh đầu cấp, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát trực tiếp tại Lễ Khai giảng, Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức và thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.
2.4. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT- TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ GDĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vê phôi họp tô chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả.
2.5. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HS theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngay 28/2/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
2.6. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thần Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ GDĐT với những nội dung: tiếp tục thực hành quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, viên chức và HS trường THPT Trần Suyền;  phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ; khuyến khích HS tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng, sáng tạo thẩm mỹ như văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu và các lĩnh vực nghệ thuật khác; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HS;
Đoàn thanh niên rà soát, bổ sung và duy trì tủ sách về Bác,tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu qúi sách; khuyến khích HS đọc sách tại thư viện.
Các Tổ chuyên môn thành lập các CLB tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích HS tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho HS nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.
2.7. Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HS (theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT).
2.8. Phối hợp Đoàn trường thường xuyên quét dọn nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện (theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).
 2.9.  Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 cua Bộ GDĐT.
Phối hợp Đoàn trường tuyên truyền cập nhật, khai thác thông tin liên quan về các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa; các tấm gương người tốt - việc tốt trong HS trên cổng Thông tin của Bộ GDĐT (http://www.moet.gov.vn), trên facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên tại địa chỉ: https://www.facebook.eom/giaoducct.vu.9 .
3. Công tác học sinh, sinh viên
3.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
3.2. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban An toàn Giao thông tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018. Tiếp tục phát động tham gia các Cuộc thi tuyên truyền an toàn giao thông học đường.
3. 3. Tổ chức Hội nghị an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ngay từ đầu năm học, chủ động mời công an các xã tham dự và ký cam kết thực hiện, Hội nghị thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm, Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, gắn với việc - Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học;
- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường Công an Huyện Phú Hòa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Không để xảy ra tệ nạn xã hội trong nhà trường.
-  Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý và Kế hoạch số 54/KH-SGDĐT ngày 21/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học năm 2017;
-   Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011;
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2018.
3.4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021" của Bộ GDĐT.
3.5.Tổ chức triển khai công tác xã hội trong trường học; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HS, nhất là các HS có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng các hoạt động phù hợp.
3.6. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
3.7.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
4.  Chế đ báo cáo
 4.1.Báo cáo định kỳ
4.2. Báo cáo triển khai công tác trước ngày 23/9/2017;
4.3.Học kỳ 01 trước ngày 03/01/2018;
4.4. Báo cáo tổng kết năm học trước ngày 18/5/2018.
(Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Chính trị, tư tưởng và học sinh, sinh viên bằng văn bản và file mềm qua email: cttthssv@phuyen.edu.vn)
          5. Tổ chức thực hiện
- Đoàn trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, ATGT, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, phòng chống đưới nước và đổi mới phương pháp, hình thức  giáo dục cho học sinh phù hợp với tình hình mới.
- GVCN lồng ghép các nội dung về giáo dục đạo đức, tư tưởng-văn hóa, sức khỏe sinh sản vị thành niên, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ATGT, cho học sinh lớp mình trong hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Các Tổ chuyên môn tổ chức các CLB đố vui, câu lạc bộ tiếng Anh; tạo sân chơi, môi trường tốt cho HS nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.
Trên đây là kế hoạch khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2017 -2018 của trường THPT Trần Suyền, đề nghị toàn thể CB, VC và học sinh thực hiện tốt nội dung trên.
Nơi nhận:                                                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG
- Phòng CTTTHSS (b/c);                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                         
- Đoàn TN (phối hợp);                                                                                             (Đã ký)                                          
- Các Tổ chuyên môn, GVCN (thực hiện);         
- Lưu VT.          
                                                                                                            Lương Thị Hoàng Oanh
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Trần Suyền"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Khác"

 
17 Ngày
07 Giờ
22 Phút
26 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay210
  • Tháng hiện tại3,473
  • Tổng lượt truy cập142,400
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây