CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và cải cách hành chính Nhà nước

Số kí hiệu Số 23 - CT/TU
Ngày ban hành 03/06/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại UBND Tỉnh
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

TỈNH ỦY PHÚ YÊN
*
Số  23 - CT/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                             Tuy Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2013
 
CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
-----
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và cải cách hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm; vi phạm giờ giấc làm việc; còn có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động uống rượu, bia trong giờ làm việc và hút thuốc lá không đúng nơi quy định; việc cải cách hành chính đạt kết quả chưa cao, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc thiếu chặt chẽ… làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và uy tín của các cơ quan, đơn vị. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do ý thức chấp hành quy định về giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn hạn chế; người đứng đầu một số địa phương, đơn vị thiếu gương mẫu trong việc thực hiện, có lúc còn buông lỏng quản lý, nể nang trong xử lý các hành vi vi phạm. 
Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Quyết định số: 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản có liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá và rượu, bia, thức uống có cồn.  
- Rà soát quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung phù hợp; trong đó quy định cụ thể thời gian làm việc hành chính, bổ sung vào quy chế các quy định cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc, nơi công cộng và không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Phân công công việc phải thật cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ họp, thông tin, báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Cử người tham dự các cuộc họp do các cơ quan cấp trên và các đơn vị liên quan mời đúng thành phần và chịu trách nhiệm về nội dung phát biểu của người được cử dự họp. Hàng tháng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra những việc do cấp trên phân công để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài, coi đây là một tiêu chí để đánh giá năng lực cán bộ.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm; đưa vào tiêu chí cụ thể để xét thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị hàng năm.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Đảm bảo tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định. Thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cố tình kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, đồng thời tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến đúng thời gian quy định. Các hồ sơ trình lên cấp trên phải đầy đủ trình tự, thủ tục và chỉ trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chấn chỉnh tình trạng gửi văn bản vượt cấp.
2- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị này tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện giờ giấc làm việc. Thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm và liên đới chịu trách nhiệm khi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm.
3- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm; không chơi trò chơi điện tử, xem phim trong giờ làm việc; không la cà tại các địa điểm ăn uống, giải khát, đi chợ, siêu thị trong giờ hành chính... Phát hiện và báo cáo thủ trưởng cơ quan mình, hoặc phản ánh đến Thanh tra công vụ (Sở Nội vụ) cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm giờ giấc làm việc.
- Không uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách trong nước. Đồng thời, hạn chế uống rượu, bia trong những ngày nghỉ, nhằm đảm bảo sức khoẻ, uy tín trong sinh hoạt xã hội.
- Thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc lá tại nơi làm việc; tại các địa điểm công cộng, đồng thời không mời người khác hút thuốc lá. Khuyến khích những người hút thuốc lá phấn đấu tự bỏ thuốc lá và vận động mọi người cùng bỏ thuốc lá. 
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân, doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, tránh gây phiền hà, sách nhiễu khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
4- Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này. Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra công vụ theo kế hoạch và đột xuất; xử lý theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và kịp thời phát hiện, biểu dương những tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, đồng thời phản ánh các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Chỉ thị này được quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư (b/c); 
- Văn phòng Trung ương (b/c);
- Các vụ địa phương, cơ quan thường trực
   các ban đảng Trung ương tại Đà Nẵng (T26);
- Các ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn;
- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đ/c Tỉnh uỷ viên; 
- Lưu VPTU.  
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
Đã ký
 
 
 
 
Đào Tấn Lộc
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "UBND Tỉnh"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Khác"

Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - Thống nhất Đất nước

00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay125
  • Tháng hiện tại4,009
  • Tổng lượt truy cập136,710
Văn Bản

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 41 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Số: 16/2017/TT-BGDĐT

Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây