Sơ đồ tổ chức

Chủ nhật - 13/11/2016 17:50
Cơ cấu tổ chức
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
STT Họ Tên Chức vụ Mail
I Lãnh đạo đơn vị      
1 Trương Hải Tân Hiệu trưởng ht.tsuyen@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Thị Hồng P.Hiệu trưởng nthong.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Lê Văn Công P.Hiệu trưởng lvcong.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Lương Thị Hoàng Oanh P.Hiệu trưởng lthoanh.thpt.tsuyen@ phuyen.edu.vn
II Tổ Văn      
1 Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên htthien.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Trần Thị Ái Giáo viên ttle.thpt.transuyen@.phuyen.edu.vn
3 Đặng Thị Châu Giáo viên dtchau.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Lê Hạ Đoan Giáo viên lhdoan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Thị Nhiệu Giáo viên ntnhieu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
6 Lê Thị Hoa Thơm Giáo viên tththom.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
7 Nguyễn Thị Ly Giáo viên ntly.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
8 Đỗ Hồng Phấn Giáo viên dhphan.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
III Tổ Toán      
1 Nguyễn Lương Phú Tổ trưởng nlphu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Phan Ái Phúc Giáo viên paphuc.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Nguyễn Nam Giáo viên nnam.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
4 Trần Văn Thịnh Giáo viên tvthinh.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Đoàn Thị Hải Dương Giáo viên dhduong77@yahoo.com
6 Trần Văn Hưng Giáo viên tvhung.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
7 Nguyễn Hồ Hải Giáo viên nhhai.thpt.transuyen@gmail.com
8 Đặng Thị Xuân Phương Giáo viên dtxphuong.thpt.tsuyen@gmail.com
9 Bùi Thị Bích Thuân Giáo viên btbthuan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
10 Nguyễn Thị Thu Sương Giáo viên nttsuong.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
11 Dương Thị Ngọc Lệ Giáo viên ngocle0108@yahoo.com
IV Tổ Lý-KTCN      
1 Nguyễn Tấn Du Tổ trưởng ntdu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Xuân Thái Giáo viên nxthai.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Võ Thị Tố Nga Giáo viên vttnga.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
4 Nguyễn Minh Tân Giáo viên nmtan.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Trương Quốc Huy Giáo viên tqhuy.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
6 Phạm Trọng Duy Cường Giáo viên ptdcuong.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
7 Ngô Đình Phương Giáo viên ndphuong.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
8 Nguyễn Hồng Sơn Giáo viên nhson.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
V Tổ Hóa      
1 Đặng Thị Hồng Huệ Tổ trưởng dthhue.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Lê Thị Mỹ Hợp Giáo viên hoplemy@yahoo.com.vn
3 Võ Thị Thanh Giáo viên vttha.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Trần Nguyễn Diễm Trang Giáo viên tndtrangts@gmail.com
5 Nguyễn Thị Minh Phát Giáo viên minhphatpy@gmail.com
6 Nguyễn Vũ Bình Giáo viên nguyenbinhtransuyen@gmail.com
VI Tổ Sinh-KTNN      
1 Nguyễn Thị Thuận Tổ trưởng ntthuan.thpt.transuyen@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên ntthang.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên ntthoa.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Trình Thị Anh Thư Giáo viên ttathu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Trần Thị Nhã Duy Giáo viên ttnduy.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
VII Tổ Sử -Địa-GDCD      
1 Nguyễn Thị Mỹ Chung Tổ trưởng ntmchung.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Lê Văn Tuyền Giáo viên lvtuyen.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Mai Hắc Hồng Loan Giáo viên mhhloan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Tạ Xuân Nhất Tổ phó txnhat.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Đoàn Thị Huệ Giáo viên dthue.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
6 Phan Thị Liến Giáo viên pthlien.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
7 Hồ Thị Minh Thư Giáo viên htmthu.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
8 Đặng Thị Thu Trang Giáo viên thutrangchk14@mail.com
9 Tổ Ngoại Ngữ      
1 Phạm Thị Bích Đào Tổ trưởng ptbdao.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Huỳnh Văn Quý Giáo viên hvquy.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Tôn Nguyễn T Nhị Hoạt Giáo viên tnthoat.thpt.pctrinh@phuyen.edu.vn
4 Trần Thị Thủy Giáo viên ttthuy.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên ncnhung.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
6 Nguyễn Thị Xuân Sang Giáo viên ntxsang.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
7 Dương Bích Hải Giáo viên dbhai.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
8 Hoàng Lưu Giáng Chấu Giáo viên hlgchau.thpt.tqt@phuyen.edu.vn
IX Tổ Thể dục-GDQP      
1 Võ Kim Nguyên Giáo viên vknguyen.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Tự Toàn Vinh Giáo viên nttvinh.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
3 Dương Thị Thanh Lan Giáo viên dttlan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Đỗ Thị Kim Loan Giáo viên dtkloan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
  Nguyễn Quốc Khánh Giáo viên ngKhanh1804@gmail.com
5 Trần Ngọc Thuận Giáo viên tranngocthuan1984@gmail.com
X Tổ Tin      
1 Võ Đình Thiên Tổ trưởng vdthien.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Lê Thị Bích Thu Giáo viên ltbthu.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
3 Nguyễn Đỗ Quyên Giáo viên ndquyen.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Nguyễn Thị Lê Vân Giáo viên ntlvan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
XI Tổ Văn phòng      
1 Lê Thị Nở Tổ trưởng ltno.thpt.transuyen@ phuyen.edu.vn
2 Võ Thị Kim Thấm Kế toán vtktham.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Võ Thị Thanh Loan Nhân viên vttloan.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
4 Đặng Thị Kim Phượng Y tế dtkphuong.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
5 Phạm Bảo vệ  pcu.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
6 Lê Văn Thanh Bảo vệ  lvthanh.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
7 Nguyễn Thành Tâm NV TB tttam.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
8 Lê Thị Kim Thúy Nhân viên  ltkthuy.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
9 Nguyễn Thị Thanh Hạ NV TB nttha.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn

  Ý kiến bạn đọc

Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - Thống nhất Đất nước

00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Văn Bản

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 41 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Số: 16/2017/TT-BGDĐT

Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây