Sơ đồ tổ chức

Chủ nhật - 13/11/2016 17:50
Cơ cấu tổ chức
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
STT Họ Tên Chức vụ Mail
I Lãnh đạo đơn vị      
1 Trương Hải Tân Hiệu trưởng ht.tsuyen@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Thị Hồng P.Hiệu trưởng nthong.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Lê Văn Công P.Hiệu trưởng lvcong.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Lương Thị Hoàng Oanh P.Hiệu trưởng lthoanh.thpt.tsuyen@ phuyen.edu.vn
II Tổ Văn      
1 Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên htthien.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Trần Thị Ái Giáo viên ttle.thpt.transuyen@.phuyen.edu.vn
3 Đặng Thị Châu Giáo viên dtchau.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Lê Hạ Đoan Giáo viên lhdoan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Thị Nhiệu Giáo viên ntnhieu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
6 Lê Thị Hoa Thơm Giáo viên tththom.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
7 Nguyễn Thị Ly Giáo viên ntly.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
8 Đỗ Hồng Phấn Giáo viên dhphan.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
III Tổ Toán      
1 Nguyễn Lương Phú Tổ trưởng nlphu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Phan Ái Phúc Giáo viên paphuc.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Nguyễn Nam Giáo viên nnam.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
4 Trần Văn Thịnh Giáo viên tvthinh.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Đoàn Thị Hải Dương Giáo viên dhduong77@yahoo.com
6 Trần Văn Hưng Giáo viên tvhung.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
7 Nguyễn Hồ Hải Giáo viên nhhai.thpt.transuyen@gmail.com
8 Đặng Thị Xuân Phương Giáo viên dtxphuong.thpt.tsuyen@gmail.com
9 Bùi Thị Bích Thuân Giáo viên btbthuan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
10 Nguyễn Thị Thu Sương Giáo viên nttsuong.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
11 Dương Thị Ngọc Lệ Giáo viên ngocle0108@yahoo.com
IV Tổ Lý-KTCN      
1 Nguyễn Tấn Du Tổ trưởng ntdu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Xuân Thái Giáo viên nxthai.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Võ Thị Tố Nga Giáo viên vttnga.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
4 Nguyễn Minh Tân Giáo viên nmtan.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Trương Quốc Huy Giáo viên tqhuy.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
6 Phạm Trọng Duy Cường Giáo viên ptdcuong.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
7 Ngô Đình Phương Giáo viên ndphuong.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
8 Nguyễn Hồng Sơn Giáo viên nhson.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
V Tổ Hóa      
1 Đặng Thị Hồng Huệ Tổ trưởng dthhue.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Lê Thị Mỹ Hợp Giáo viên hoplemy@yahoo.com.vn
3 Võ Thị Thanh Giáo viên vttha.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Trần Nguyễn Diễm Trang Giáo viên tndtrangts@gmail.com
5 Nguyễn Thị Minh Phát Giáo viên minhphatpy@gmail.com
6 Nguyễn Vũ Bình Giáo viên nguyenbinhtransuyen@gmail.com
VI Tổ Sinh-KTNN      
1 Nguyễn Thị Thuận Tổ trưởng ntthuan.thpt.transuyen@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên ntthang.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên ntthoa.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Trình Thị Anh Thư Giáo viên ttathu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Trần Thị Nhã Duy Giáo viên ttnduy.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
VII Tổ Sử -Địa-GDCD      
1 Nguyễn Thị Mỹ Chung Tổ trưởng ntmchung.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Lê Văn Tuyền Giáo viên lvtuyen.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Mai Hắc Hồng Loan Giáo viên mhhloan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Tạ Xuân Nhất Tổ phó txnhat.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Đoàn Thị Huệ Giáo viên dthue.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
6 Phan Thị Liến Giáo viên pthlien.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
7 Hồ Thị Minh Thư Giáo viên htmthu.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
8 Đặng Thị Thu Trang Giáo viên thutrangchk14@mail.com
9 Tổ Ngoại Ngữ      
1 Phạm Thị Bích Đào Tổ trưởng ptbdao.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Huỳnh Văn Quý Giáo viên hvquy.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Tôn Nguyễn T Nhị Hoạt Giáo viên tnthoat.thpt.pctrinh@phuyen.edu.vn
4 Trần Thị Thủy Giáo viên ttthuy.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên ncnhung.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
6 Nguyễn Thị Xuân Sang Giáo viên ntxsang.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
7 Dương Bích Hải Giáo viên dbhai.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
8 Hoàng Lưu Giáng Chấu Giáo viên hlgchau.thpt.tqt@phuyen.edu.vn
IX Tổ Thể dục-GDQP      
1 Võ Kim Nguyên Giáo viên vknguyen.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Tự Toàn Vinh Giáo viên nttvinh.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
3 Dương Thị Thanh Lan Giáo viên dttlan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Đỗ Thị Kim Loan Giáo viên dtkloan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
  Nguyễn Quốc Khánh Giáo viên ngKhanh1804@gmail.com
5 Trần Ngọc Thuận Giáo viên tranngocthuan1984@gmail.com
X Tổ Tin      
1 Võ Đình Thiên Tổ trưởng vdthien.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
2 Lê Thị Bích Thu Giáo viên ltbthu.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
3 Nguyễn Đỗ Quyên Giáo viên ndquyen.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
4 Nguyễn Thị Lê Vân Giáo viên ntlvan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
XI Tổ Văn phòng      
1 Lê Thị Nở Tổ trưởng ltno.thpt.transuyen@ phuyen.edu.vn
2 Võ Thị Kim Thấm Kế toán vtktham.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
3 Võ Thị Thanh Loan Nhân viên vttloan.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
4 Đặng Thị Kim Phượng Y tế dtkphuong.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
5 Phạm Bảo vệ  pcu.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
6 Lê Văn Thanh Bảo vệ  lvthanh.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
7 Nguyễn Thành Tâm NV TB tttam.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
8 Lê Thị Kim Thúy Nhân viên  ltkthuy.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
9 Nguyễn Thị Thanh Hạ NV TB nttha.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn

  Ý kiến bạn đọc

 
13 Ngày
15 Giờ
18 Phút
44 Giây
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây