Triển khai thực hiện chuyển công tác hàng năm theo CV 580 của Sở.