Công văn triển khai thực hiện Quy định của Trung ương và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy