Công văn tăng cường công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, trẻ em, học sinh.