Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo về mức chi chế độ tổ chức kỳ thi, cuôvj thi, hội thì thuộc lĩnh vực Giáo dục