Các Nghị quyết 22,23,24 và 28 của Hội đồng nhân dân Tỉnh