Ngày ban hành:
15/08/2022
Ngày hiệu lực:
30/07/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/08/2022
Ngày hiệu lực:
19/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/03/2022
Ngày hiệu lực:
04/03/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/02/2022
Ngày hiệu lực:
15/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2022
Ngày hiệu lực:
18/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/08/2021
Ngày hiệu lực:
16/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/12/2021
Ngày hiệu lực:
19/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn khóa số kế toán niên độ 2021 và một số lưu ý đầu năm 2022

Ngày ban hành:
23/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực