Thông báo về danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin