Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân trong công tác PCTP-ANTT năm học 2021 - 2022