Kế hoạch cuộc thi "Sức sống mới từ rác thải nhựa" năm 2022