Công văn 11042/BYT-DP Điều chỉnh định nghĩa lại ca bệnh COVID-19