" Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần chống dịch bệnh" và "Vì sức khỏe và vẻ đẹp của bạn hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng"                     "Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục". "Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" .                     

Trang chủ » Tin Tức - Sự Kiện » Chi bộ

Nhập điểm online
Tra cứu điểm học sinh

Kế Hoạch Học Tập Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Thứ tư - 02/04/2014 05:05
Kế Hoạch Học Tập Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Kế Hoạch Học Tập Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

     HUYỆN ỦY PHÚ HÒA              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN

                                *

          Số: 74 -KH/CB                                                                       Hòa Trị, ngày 20 tháng 3 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống

chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của chi bộ trường THPT Trần Suyền

-------------

PHẦN THỨ NHẤT

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh; chi bộ trường THPT Trần Suyền đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định.

Chi bộ đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và nội dung chuyên đề hàng năm; xây dựng kế hoạch để
lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có xây dựng mô hình làm theo và các chuẩn mực để cán bộ, đảng viên thực hiện. 100% cán bộ, đảng viên viết đăng ký làm theo. Chi bộ có tổ chức sinh hoạt chuyên đề và phân công 01 đảng viên trong chi ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Định kỳ có báo cáo, tổ chức sơ kết khen thưởng cá nhân tiêu biểu. Tuy nhiên việc viết đăng ký làm theo của cá nhân về giải pháp thực hiện còn chung chung, chưa cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ được phân công, số mô hình mới còn hạn chế. Nguyên nhân do sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy có lúc chưa quan tâm, việc kiểm tra giám sát có lúc chưa kịp thời.

 

PHẦN THỨ HAI

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 22/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014; Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; Hướng dẫn số 70-HD/BTGHU ngày 22/01/2014 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về học tập chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Hướng dẫn số 79-HD/BTGHU ngày 06/3/2014 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về xây dựng kế hoạch của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chi bộ trường THPT Trần Suyền xây dựng kế hoạch như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; quan tâm xây dựng mô hình mới trong học tập và làm theo gương Bác.

- Huy động công sức, trí tuệ của cán bộ, đảng viên để giúp các xã, thôn còn khó khăn và hộ nghèo vươn lên, vượt khó, góp phần giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng tượng Trần Suyền, cảnh quan, môi trường sư phạm, khắc phục tình trang học sinh bỏ học tràn lan ở đơn vị; chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, viên chức trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua thực hiện mô hình, phát hiện, biểu dương nhân rộng tập thể, cá nhân có cách làm hay, làm tốt, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

II. Nội dung, giải pháp, thời gian:

1. Đối với Chi ủy:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên, viên chức theo Hướng dẫn số 70-HD/BTGHU, ngày 22/01/2014.

- Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, viên chức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Tổ chức cho cá nhân viết bản đăng ký làm theo.

+ Thời gian: Hoàn thành trong tháng 3/2014.

- Trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt định kỳ của đơn vị tích hợp kiểm điểm việc thực hiện học tập và làm theo năm 2014; qua đó tác động giáo dục đạo đức, lối sống cho cho cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh, nêu gương người tốt, việc tốt; kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, yếu kém của đơn vị và cá nhân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vận động nguồn lực từ đơn vị và các nhà hảo tâm giúp đỡ hộ nghèo làm ăn, xóa nhà tạm, khám chữa bệnh, xây dựng tượng Trần Suyền. Phân công cán bộ, đảng viên, viên chức giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo làm ăn, tìm việc làm, hỗ trợ con em tiếp tục học tập khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tràn lan. Giúp thôn (buôn) xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng phong trào xã hội học tập, an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh …

- Thực hiện và làm theo năm 2014 gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Trong sinh hoạt của đơn vị có chọn lọc, trao đổi một vài vấn đề cụ thể, sâu sắc, thiết thực để thực hiện chuyên đề năm 2014 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

- Tổ chức giám sát thường xuyên việc học tập, làm theo của đơn vị, cán bộ, đảng viên, viên chức. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Thời gian: Thực hiện từ tháng 3/2014.

2- Đối với cá nhân:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức của đơn vị phải tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Viết đăng ký làm theo; về nội dung liên hệ và phương hướng phấn đấu phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và bằng những việc làm cụ thể (trong lĩnh vực chuyên môn, tham gia các hoạt động của đơn vị; tâm huyết, trách nhiệm với nghề; sự tận tụy với nhiệm vụ được giao; việc tích hợp trong giảng dạy, giáo dục học sinh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mua, bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy; đấu tranh chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các bệnh: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, "nói một đằng, làm một nẻo", "nói, hứa mà không làm"; ý thức tự rèn luyện về đạo đức, tác phong, có lối sống trung thực, thắng thắn, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước).

+ Thời gian: Hoàn thành trong tháng 3/2014.

- Mỗi cá nhân đăng ký với chi ủy, nhà trường kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo và học sinh của trường có nguy cơ bỏ học; có trách nhiệm tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo để giúp đỡ làm ăn, tìm việc làm, hỗ trợ con em học tập ... và phản ánh những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của hộ nghèo để chi bộ, nhà trường xem xét, giải quyết.

+ Thời gian: Hoàn thành trong tháng 4/2014.

- Tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính; tự rèn luyện tư cách, phẩm chất, đạo đức và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm.

- Đối với cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt; những Điều đảng viên không được làm; tiếp tục thực hiện các nội dung đã nêu trong bản đăng ký học tập và làm theo của cá nhân năm 2012 và 2013.

+ Thời gian: Thực hiện trong năm 2014.

III. Tổ chức thực hiện:

Chi ủy xây dựng kế hoạch, triển khai học tập chuyên đề 2014; phân công cho cán bộ, đảng viên, viên chức của đơn vị thực hiện giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn; tổ chức giám sát, báo cáo kết quả theo chỉ đạo của cấp trên.

Trong sinh hoạt định kỳ có sắp xếp thời gian để cán bộ, đảng viên báo cáo những nội dung chính về phương hướng phấn đấu của cá nhân; nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện. Cuối năm, mỗi cá nhân tự kiểm điểm và báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác, việc thực hiện các quy định chuẩn mực đạo đức của đơn vị. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng cán bộ, đảng viên, viên chức.

Nhà trường, Công đoàn, Đoàn trường phát huy tính sáng tạo xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chuyên đề, tổ chức vận động cán bộ, viên chức, học sinh học tập làm theo tấm gương, đạo đức của Bác, đưa tin gương người tốt, việc tốt, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để đơn vị tổng hợp báo cáo cho Huyện ủy và Sở GDĐT.

 

Nơi nhận:                                                                                                 T/M CHI ỦY

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c);                                                          BÍ THƯ             

- Lưu CB. (đã k

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Ý kiến bạn đọc