SỨ MỆNH

Tạo dựng môi trường học tập lành mạnh, nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh tự tin, phát triển.

TẦM NHÌN

Nhà trường là địa chỉ tin cậy để học sinh lựa chọn, học tập và rèn luyện, vươn tới đỉnh cao, hội nhập quốc tế.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Tập trung toàn lực nâng cao chất lượng giáo dục và uy tín của nhà trường.

HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng, phát triển.